Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Langdurige psychische problematiek voorkomen

Gezamenlijke kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie

Hoe kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie door optimale samenwerking voorkomen dat psychische aandoeningen langdurig blijven bestaan? Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bundelen in dit project hun krachten. De twee Kenniscentra schrijven samen een artikel waarbij zij kennis rond deze vraag uit beide expertisegebieden samenbrengen.

Projectresultaat: ‘Psychische zorg van 0 tot 100’

Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren? In het artikel ‘Psychische zorg van 0 tot 100’ verkennen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos de vraag hoe de twee expertisegebieden elkaar kunnen versterken om goede psychische zorg tijdens de hele levensloop te waarborgen.

>> Lees meer en download het artikel

A. Bijdragen aan het zorglandschap

De kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie weten elkaar moeilijk te vinden. Bovendien is er een ‘knip’ op het moment dat een jongere 18 jaar wordt: hij of zij gaat dan over van de jeugdhulp naar de volwassenenzorg. Die ‘knip’ vindt plaats in financiering, onderzoek én in de behandelpraktijk.

Deze scheiding belemmert de continuïteit van zorg en het herstel, en is één van de oorzaken voor langdurige klachten. Kennis en expertise uit twee werelden samenbrengen kan helpen voorkomen dat psychische problemen langdurig blijven bestaan en aan de criteria voor een ‘ernstige psychiatrische aandoening’ voldoen.

Kennisdossier en kennisagenda

Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie willen inzichtelijk maken hoe gezamenlijke inspanning vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie langdurige problemen kan voorkomen.

De kennis die nu al over dit vraagstuk beschikbaar is verzamelen zij in een gezamenlijk artikel. Dit artikel de drempels zichtbaar die continuïteit van goede zorg belemmeren, net als mogelijkheden om deze juist te verbeteren. Bovendien komen lessen over en weer aan bod, uit ervaringen in de ggz voor kinderen, jongeren én volwassenen. Via het artikel worden ook kennislacunes duidelijk.

Wat is langdurige psychische problematiek?

Voor langdurige psychische problematiek geldt de definitie van Delespaul et al. (2013). Mensen worden tot de groep met ernstige psychiatrische aandoeningen gerekend als:

  • er sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in symptomatische remissie)
  • en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat (niet in functionele remissie)
  • en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis
  • en niet van voorbijgaande aard is (structureel en langdurig, ten minste enkele jaren)
  • en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het behandelplan te realiseren

De overgang naar volwassenheid

De transitiepsychiatrie gaat over jongvolwassenen die psychische hulp krijgen, en hun overgang naar meerderjarigheid. Dit werkveld is er op gericht om de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie te verbeteren, met als doel: langdurige problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft met experts het kennisdossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie 18-/18+) opgesteld, dat een belangrijke bron vormt voor dit project. Dat dossier is echter opgesteld vanuit alleen de kinder- en jeugdpsychiatrie, met als voornaamste doelgroep jeugdhulpprofessionals.

In het artikel dat resulteert uit dit project bundelen de twee kenniscentra hun gezamenlijke kennis: vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, de transitiepsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie.

De eerste stap naar meer kennis

Om tot het artikel te komen zullen experts uit de volwassenenpsychiatrie allereerst het bestaande dossier voorgelegd krijgen. Ook vinden er verkennende gesprekken plaats met experts op het gebied van transitiepsychiatrie en/of het voorkomen van langdurige psychische problemen.

In het project staan de volgende vragen centraal

  • Wat kunnen we in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de transitiepsychiatrie doen om langdurige psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen?
  • Wat is er nodig om de behandeling zo vloeiend mogelijk te laten verlopen in de overgangsperiode naar volwassenheid, zodat langdurige problematiek voorkomen wordt?
  • Wat kunnen we in de volwassenenpsychiatrie leren over aandoeningen uit de kindertijd om langdurige problemen op latere leeftijd te voorkomen?
  • Welke kennis is er binnen de twee werkvelden, wat ontbreekt er aan kennis over dit thema en wat kunnen we van elkaar leren?
  • Welke goede voorbeelden en belemmerende factoren zijn er?

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.