Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ondersteuningsteams op school

Jongen in gesprek met hulpverlener

In het primair en voortgezet onderwijs hebben alle scholen een ondersteuningsteam. Dit team adviseert en ondersteunt bij de begeleiding van leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op individueel niveau voor leerlingen, leerkrachten en docenten, en op beleidsniveau ter professionalisering van al het onderwijspersoneel.

Jongen in gesprek met hulpverlener

Het ondersteuningsteam denkt en besluit mee op het gebied van aanname van een leerling op school, inzet van extra ondersteuning en eventuele overgang naar (voortgezet) speciaal onderwijs.

Naast adviezen voor in de klas en op school kunnen zij helpen zoeken naar een passende plek voor onderzoek en behandeling van de leerling, en naar mogelijkheden voor hulp thuis. Dit alles in samenspraak met leerling, ouders en eventueel (een) externe betrokkene(n) als een jeugdhulpverlener bijvoorbeeld. Wat helpend kan zijn in het samenwerken tussen al deze partijen lees je in het onderzoek naar het versterken van samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp

In het primair onderwijs bestaat een team rondom leerling en ouders meestal uit:

  • Leerkracht(en)
  • Intern begeleider
  • Evt. schoolmaatschappelijk werker of gezinsspecialist
  • Evt. onderwijsondersteuningsspecialist (een medewerker van het samenwerkingsverband)
  • Schoolleider als eindverantwoordelijke

Ook kan het team anderen uitnodigen om mee te denken, zoals een wijkprofessional, een leerplichtambtenaar of de jeugdarts.

In het voortgezet onderwijs bestaat een team rondom leerling en ouders meestal uit:

  • Docent/mentor
  • Zorg-/ondersteuningscoördinator en/of orthopedagoog
  • Evt. schoolmaatschappelijk werker of gezinsspecialist
  • Begeleider passend onderwijs (soms in dienst op school, soms vanuit het samenwerkingsverband)
  • School- of teamleider als eindverantwoordelijke

Ook kan de school anderen uitnodigen om mee te denken, zoals een wijkteamprofessional, leerplichtambtenaar of jeugdarts.

Verschillende scholen gebruiken verschillende benamingen voor professionals die onderdeel zijn van het ondersteuningsteam. Deze komen mogelijk niet allemaal overeen met bovenstaande opsomming. Het is vooral van belang dat het team ieders taken en verantwoordelijkheden helder maakt, om van daaruit samenwerkingsafspraken te maken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen zijn verplicht om met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. De ondersteuningsteams zijn er verantwoordelijk voor dat school de meldcode op de juiste manier toepast (in samenwerking met de leerling, ouders en de leerkracht of mentor). >> Lees meer over Werken met de meldcode

Website: Gedragsproblemen in de klas

Praktische informatie over gedrag in de klas: (preventie van) gedragsproblemen, omgaan met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechtingsproblemen. Praktisch toepasbaar, theoretisch goed onderbouwd.

>> Naar Gedragsproblemenindeklas.nl