Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

K-EET bouwt door naar EetstoornissenNetwerk

Keet Logo

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. De missie van K-EET was: geen kind overlijdt als gevolg van een eetstoornis. Dit krijgt een vervolg in ‘K-EET bouwt door’. 

Keet Logo

De aandachtsgebieden van K-EET bouwt door

Het bundelen van de krachten in de aanpak van eetstoornisproblematiek bij kinderen en jongeren is van groot belang. Zo krijgen kinderen en gezinnen eerder adequate hulp, gericht op de eetstoornis én op aanpalende problematiek. Daartoe moeten behandelaren en begeleiders elkaar snel vinden, zonder belemmeringen voor samenwerking.

Bovenregionale K-EET-netwerken

Bovenregionale netwerken ondersteunen het voortdurend verder ontwikkelen van de zorg voor kinderen en jongeren met (co-morbide) eetstoornisproblematiek. Binnen deze netwerken werken professionals aan:

  • zo goed mogelijk toegang voor kinderen, ouders en poortwachters (op scholen, in huisartspraktijken enzovoorts) tot de beschikbare kennis en kunde van eetstoornissen in de vorm van voorlichting en informatie, vroegdetectie, begeleiding, behandeling en nazorg
  • een fundament waarop de kennis en kunde zich verder kunnen ontwikkelen en vernieuwen binnen de gehele keten, inclusief de transitie naar de volwassenenzorg, en de gecombineerde behandeling somatiek/psychiatrie
  • een netwerk waarin professionals hun kennis en kunde actueel houden, delen, verspreiden, elkaar bevragen en second opinions krijgen, zowel bij eetstoornissen als bij psychiatrische comorbiditeit
  • een actueel beeld van het regionale en landelijke aanbod per regio en landelijk (online)
Terug naar boven

Verbinding en verbreding het voorveld is cruciaal en urgent om te komen tot betere en effectievere hulp. Door de problematiek tijdig te herkennen, krijgen kinderen en jongeren eerder, laagdrempeliger en meer succesvolle hulp.

Werken aan herstel, terwijl je wacht op behandeling: VIBES

Het vroeg inzetten van een behandeling kan voorkomen dat een kind een eetstoornis ontwikkelt. Met VIBES filtert de zorgprofessional de wachtlijst met verschillende criteria. Daarnaast kan een behandelaar de diverse handreikingen van K-EET inzetten om het herstelproces in gang te zetten tijdens het wachten op behandeling. Ook heeft een aantal instellingen uitvoerbare modules ontwikkeld voor het informeren van kinderen en naasten over wat zij zelf kunnen doen tijdens het wachten, hoe zij in contact komen met lotgenoten en interveniëren in urgente gevallen. Daarnaast werken professionals in het netwerk aan een verantwoorde werkwijze voor de wachtperiode.

Bestaande initiatieven

De websites 99gram.nl, Proud2bme.nl en andere initiatieven hebben een landelijk bereik. Zij krijgen bredere aandacht in alle regionale netwerken en een duurzame oplossing voor structurele financiering.

Terug naar boven

Er is kennisontwikkeling nodig over de verschillende eetstoornissen (dus niet alleen anorexia nervosa) en over eetstoornissen in combinatie met andere problematiek.

Leidraad gedwongen sondevoeding

Een gedwongen opname, soms zelfs met gedwongen behandeling is voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun naasten zeer ingrijpend. Deze leidraad bundelt de beschikbare expertise over het voorkomen, verminderen en toepassen van gedwongen sondevoeding. En helpt afdelingen die gedwongen sondevoeding inzetten om deze inzichten toe te passen. Leidraad bekijken en downloaden

LEUKK datafeedbacksysteem

Meer samenwerking tussen zorginstellingen om van elkaar te leren? Vijf instellingen en vijf zorgindicatoren hebben een datafeedbacksysteem ontwikkeld om de zorg voor jongeren met een eetstoornis te verbeteren.

Het datafeedbacksysteem is een zelfvoorzienend en lerend systeem. Instellingen leveren data aan en krijgen feedback over indicatoren van belang voor de zorg van patiënten met een eetstoornis. De door de feedback zichtbaar gemaakte aandachts- en implementatiepunten worden gezamenlijk besproken en in de praktijk verwerkt. De resultaten van de implementatie zijn wederom terug te zien in de data. LEUKK biedt zo een structurele basis om met het uitwisselen van data de zorg voor patiënten daadwerkelijk beter te maken.

D – Data

Instellingen leveren data over indicatoren van belang voor de zorg van mensen met een eetstoornis. De indicatoren zijn bij voorkeur actiegericht (op basis van de indicator zijn verbeteracties te bedenken), relevant (er is een duidelijk verband met patiëntuitkomsten), en beschikbaar (data zijn beschikbaar of eenvoudig te verzamelen) zijn. De indicatoren en de populatie waarbinnen deze verzameld worden, zijn duidelijk gedefinieerd. Om goede datakwaliteit te waarborgen en de drempel om data aan te leveren te verlagen, zijn er duidelijke instructies voor de aanlevering van de data. Er zijn maatregelen genomen om de privacy van de ruwe gegevens van patiënten te waarborgen.

F – Feedback

De data worden verwerkt, gevisualiseerd, en aan de instellingen gepresenteerd. Er is een gedetailleerd en herbruikbaar script voor de gegevensverwerking en -visualisatie ontwikkeld. De visualisatie van de data dient aantrekkelijk, eenvoudig en compleet te zijn. Er worden maatregelen genomen om de beveiligde uitwisseling van geaggregeerde gegevens te waarborgen. De feedback van het DFS wordt aan de instellingen verstrekt in een leerkader, waarbij de nadruk wordt gelegd op leren en het vaststellen van aandachts- en implementatie-punten.

S – Systeem

Het DFS is een zelfvoorzienend en lerend systeem: de door de feedback zichtbaar gemaakte aandachts- en implementatiepunten worden in de praktijk verwerkt en de resultaten van de implementatie zijn weer terug te zien in de data. Dat betekent dat er structuren gemaakt worden om de implementatie op basis van de resultaten te faciliteren. Het DFS moet flexibel zijn om verbeteringen te kunnen verwerken en hierover feedback te geven.

Meer over LEUKK

Terug naar boven

Werkplan 2023-2025

In het werkplan ‘K-EET bouwt door naar Eetstoornissennetwerk’ lees je hoe het programma K-EET evolueert naar EetstoornissenNetwerk: een netwerkorganisatie die alle eetstoornissen vertegenwoordigt en niet-leeftijdgebonden is.

EetstoornissenNetwerk

Alle initiatieven van K-EET bouwt door vind je op de de website Eetstoornissennetwerk.nl, met onder meer een interactieve zorgkaart, de advieslijn K-EETi en de First EET Kit.

EetstoornissenNetwerk op LinkedIn

Volg het laatste nieuws van de ontwikkelingen rondom eetstoornissen en het EetstoornissenNetwerk op LinkedIn.

Meer informatie

Voor vragen over K-EET kun je een e-mail sturen aan Monika Scholten.

Logo van K-EET

‘Door K-EET verdwijnen schotten en is er meer afstemming in de zorg’

Een kinderarts en twee psychiaters vertellen over hun ervaringen met de netwerkzorg. Hun advies aan psychiaters: overbrug de wachtlijst voor reguliere zorg om al te starten met een vorm van hulp.

Lees het artikel bij De Psychiater

Uitgelicht: Leidraad gedwongen sondevoeding

Deze leidraad bundelt de beschikbare expertise over het voorkomen, verminderen en toepassen van gedwongen sondevoeding. En helpt afdelingen die gedwongen sondevoeding inzetten om deze inzichten toe te passen.

Meer over de leidraad

Uitgelicht: LEUKK

Leukk Logo

Meerdere instellingen ontwikkelden met vijf zorgindicatoren een datafeedbacksysteem om de zorg voor jongeren met een eetstoornis te verbeteren.

Meer over LEUKK