Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Projecten

Bij deze projecten is het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie betrokken, en in het verleden betrokken geweest.

Werk samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij subsidieaanvragen en projecten

Een overtuigende subsidieaanvraag voor je praktijkgerichte onderzoek doen? Jouw maatschappelijke project tot een goed einde brengen? De kennis en resultaten van je project verspreiden? Profiteer van de ervaring en expertise van het Kenniscentrum op het gebied van subsidieaanvragen. 

Lees er alles over

Het Kenniscentrum denkt en schrijft graag met je mee! 

Onderzoek: communicatie over medicatie

Jongeren zijn niet altijd tevreden over de gesprekken met hun psychiater over medicatie. Onderzoeksinstituut Nivel en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderzoeken samen hoe dit beter kan. De resultaten zullen leiden tot concrete communicatietips voor zorgverleners en jongeren.

Meer lezen…

E-learning slaapproblemen bij jeugdigen met autisme

Jeugdigen met autisme ervaren vaak slaapproblemen of ontwikkelen zelfs een slaapstoornis. Een e-learning helpt zorgverleners in de brede jeugdhulp slaapproblemen tijdig te signaleren en de juiste behandeling te bieden.

Meer lezen…

Samenwerking met gezinnen in de klinische jeugdpsychiatrie

Jongeren opgenomen op een klinisch psychiatrische afdeling komen vrijwel altijd uit een ontwricht gezin. Sociotherapeuten zijn echter handelingsverlegen in het contact met ouders. Dit onderzoek ontwikkelt een methodiek om dat te verbeteren.

Meer lezen…

Kennissynthese: signalering en ondersteuning van kwetsbare kinderen en gezinnen

Kansrijk opgroeien en opvoeden is niet altijd vanzelfsprekend. Wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? Om hierover meer kennis te krijgen gaan elf onderzoeksprojecten en een overkoepelend project van start.

Meer lezen…

De Vraagbaak: jongerenpanel van NJR en Kenniscentrum

De Vraagbaak is een nieuw onderzoekspanel van jongeren die ervaring hebben met (hulp bij) psychische kwetsbaarheden, opgericht door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en NJR Hoofdzaken.

Meer lezen…

Specialistische ondersteuning van huisartsen

Het is niet altijd gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp in de vorm van specialistische ondersteuners (SOH-JGGZ). Het Kenniscentrum denkt mee over onderzoek naar deze ondersteuning.

Meer lezen…

Uit je Bubbel

Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen? Biedt jouw organisatie integrale hulp of wil jij meer integraal gaan werken? Met het project Uit je Bubbel (voorheen: Gluren bij de buren) kijken professionals mee met een collega-organisatie, om te leren, inspiratie op te doen en samen gedeelde vraagstukken aan te pakken.

Meer lezen…

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak laat stimuleert wetenschappelijk onderzoek en doet voorstellen voor scholing en beleid.

Meer lezen…

Afgeronde projecten

Beeldverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep. Het resultaat? Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen in meerdere talen.

Meer lezen…

Handvatten voor het herkennen van pro-ana coaches bij eetproblemen

Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaar voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt een factsheet en een handreiking.

Meer lezen…

Vernieuwing en verrijking van informatie voor ouders

Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staat naast kennis voor professionals, ook informatie voor ouders van kinderen met psychische kwetsbaarheden. Het Kenniscentrum heeft deze informatie grondig herzien, bijgewerkt en aangevuld, samen met ouders, professionals en netwerkpartners.   

Meer lezen…

Update en uitbreiding Begrijp je medicijn

Begrijp je medicijn geeft ouders en jongeren begrijpelijke en betrouwbare uitleg over medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als aanvulling op de bijsluiter. Op dit moment bevat Begrijp je medicijn kennis over 11 veelgebruikte middelen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voorziet die kennis de komende tijd van een update, en breidt Begrijp je medicijn uit met uitleg over nog eens 11 middelen.

Meer lezen…

Transitiecoach LVB

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om deze jongeren te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Meer lezen…

Vernieuwing jongerenwebsite Brainwiki.nl

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft de website Brainwiki.nl samen met jongeren vernieuwd. De site bevat nog steeds de beste actuele kennis over psychische klachten bij jongeren. Het nieuwe Brainwiki heeft daarnaast een rustige, frisse uitstraling gekregen en is overzichtelijker: kennis over psychische klachten en behandelingen en ervaringen van lotgenoten zijn beter vindbaar. Jongeren zelf zijn nauw betrokken bij de inhoud van de teksten en het ontwerp.

Meer lezen…

Langdurige psychische problematiek voorkomen

Hoe kan gezamenlijke kennis uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie voorkomen dat psychische aandoeningen langdurig blijven bestaan? Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verkennen deze vraag in een gezamenlijk artikel. Welke kennis is er binnen de twee werkvelden, wat ontbreekt er aan kennis en wat kunnen we van elkaar leren?

Meer lezen…

Kennis voor de Transformatie

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd is. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een programma opgesteld om bij te dragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp, door het bundelen en verspreiden van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie in de brede jeugdsector, onder gemeenten en gezinnen.

Meer lezen…

Destigmatisering van kinderen en jongeren

Over stigmatisering van psychisch kwetsbare kinderen is weinig bekend. Cijfers of gedegen kennis over de effecten ervan ontbreken. Stigma bij deze groep is een belangrijk knelpunt in de zorg, en voor een succesvolle aanpak is kennis over de stand van zaken nodig. Dit project draagt bij met een kennisdossier en kennisagenda over dit thema. Ook komt er in samenwerking met jongeren voorlichtingsmateriaal voor professionals.

Meer lezen…

Consultatie- & Adviesteam jeugd-ggz onder de loep

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz, ter ondersteuning van huisartsenpraktijken in de regio. Een innovatief team, dat door haar multidisciplinaire karakter een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten en regio’s. In de praktijk zien gemeenten in deze regio de meerwaarde van de aanpak, maar heeft het ook echt de beoogde effecten? Komen kinderen sneller op de juiste plek? Wat vinden verwijzers en ouders van de werkwijze?

Meer lezen…

Ondersteuning aan asielzoekersgezinnen (FAME)

Door de onzekerheden, verhuizingen en trauma’s waar veel asielzoekers mee te maken hebben, staat hun gezinsleven onder druk. Dit kan een goede ontwikkeling van asielzoekerskinderen belemmeren of zelfs nadelig beïnvloeden. FAME (Family Empowerment) is een preventief programma voor ouders en kinderen in de centrale opvang van asielzoekers. Het doel is om ouders te ondersteunen en hun veerkracht te versterken, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen. In 2017 wordt FAME als pilot uitgevoerd in verschillende opvangcentra. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is betrokken bij onderzoek naar FAME.

Meer lezen …

Sociale vaardigheidstraining van kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). In het project ‘Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis’ (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Meer lezen…

RDI-project

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het LUMC hebben, met een subsidie van ZonMw, de Research Data Infrastructure (RDI) gebouwd. De jeugd-ggz verzamelt praktijkdata van patiënten op verschillende manieren. Het RDI systeem heeft het mogelijk gemaakt om ROM- en EPD-gegevens uit verschillende systemen met elkaar te combineren.

Meer lezen…

Generieke modules

Wat werkt goed voor kinderen met psychische problemen? En hoe kan de hulp aan deze kinderen het beste worden georganiseerd? Hierover is al veel kennis beschikbaar, maar deze kennis is versnipperd. Om dit te bundelen en bruikbaar te maken voor de jeugdhulpverlening werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met het hele veld rondom jeugdhulp: ouder- en patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, kennisinstituten en hulpverleners.

Meer lezen…

JIM-aanpak

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. Het Kenniscentrum en haar leden dragen graag bij aan het samenwerken met netwerken rondom kinderen en jeugd. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Spirit Jeugdhulp) ontwikkelde de JIM-aanpak als alternatief voor uithuisplaatsing.

Meer lezen…

Naar een betere zorg voor slachtoffers van loverboys

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ. Het doel: een betere preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van deze slachtoffers. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt aan dit project mee om samen zoveel mogelijk expertise te kunnen inzetten.

Meer lezen…

Zorgprogramma's voor de kinder- en jeugdpsychiatrie

Zeven Kenniscentrumleden hebben zorgprogramma’s voor de kinder- en jeugdpsychiatrie ontwikkeld. Deze zorgprogramma’s zijn exclusief toegankelijk voor leden van het Kenniscentrum.

Meer lezen…

Onderbouwde kennis voor scholen

Een kind met een psychisch probleem in de klas, en dan? Het Kenniscentrum publiceert onderbouwde, direct in de klas toepasbare kennis voor basisscholen: onder meer leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers.

Meer lezen…

Brainwiki opfrissen en uitbreiden

Brainwiki is een goedbezochte bron van kennis over psychische problemen en kinder- en jeugdpsychiatrie. Nu eens niet vanuit het perspectief van de professional: al jaren verschaft Brainwiki informatie gericht op jongeren, in hun eigen taal. In 2016 heeft Brainwiki een update gekregen.

Meer lezen…

E-healthjeugdnetwerk

Je wilt aan de slag met e-health, maar hoe zorg je voor effectiviteit en kwaliteit? Het E-healthjeugdnetwerk brengt de grote hoeveelheid creatieve en ondernemende initiatieven in de jeugd-ggz terug tot een realistisch aanbod. Topprogramma’s die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een grote kans van slagen hebben met de hoogst haalbare kosteneffectiviteit. Het platform staat open voor alle professionals in de brede jeugdzorg.

Meer lezen…

Games 4Therapy

Games [4Therapy] bestudeert op welke manieren digitaal spel en spelelementen een therapie kunnen verrijken. Ambitie is een efficiëntieslag: therapietrouw verhogen en meer inzicht voor cliënten, behandelaars en betrokkenen.

Meer lezen…

OPEN: structureel ervaringskennis inzetten

Alle ervaringskennis van patiënten en ouders structureel in kaart brengen, analyseren en teruggeven. Dat is de kern van OPEN: Online Patiënten Expertise Netwerk.

Meer lezen…

Medicatie uitgelegd: Begrijp je medicijn

Dokters en farmaceuten: hun kennis over medicatie is van levensbelang voor de patiënt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt al die kennis toegankelijk voor kinderen en tieners, en hun ouders.

Meer lezen…