Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kenniscentra

Met de onderstaande kennisinstituten werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie regelmatig samen. 

Landelijk Kenniscentrum LVB

De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB (Licht Verstandelijk Beperkten) heeft tot doel het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking. In het Landelijk Kenniscentrum LVB participeren organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz en er zijn actieve werkrelaties met universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft als missie om het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders te verbeteren. Veel mensen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Trimbos

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. De verworven kennis past het Trimbos toe in de praktijk van professionals in de ggz en de verslavingszorg.

AKWA GGZ

Akwa GGZ (Alliantie Kwaliteit in de Geestelijke Gezondheidszorg) is een kwaliteitsinstituut en werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde.

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Movisie streeft naar het realiseren van een samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn. Het verzamelen en verspreiden van kennis staat hierbij centraal. Dit doen zij door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren en met hen samen te werken.

Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Het Kenniscentrum is onderdeel van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie, een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek. Het consortium heeft als doel bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving. De samenwerkende partijen willen dit bewerkstelligen door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen. Het Kenniscentrum is binnen het consortium kartrekker van de Werkgroep Jeugd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Kenniscentrum Infant Mental Health

Het Kenniscentrum Infant Mental Health (IMH) bevordert de ontwikkeling van gezonde ouder-kindrelaties. Dit doet het met een platform waarop het kennis over IMH (behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding) ontwikkelt, bundelt, overdraagt, uitwisselt en deelt met professionals en ouders.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid verbindt iedereen die kan bijdragen aan een betere jeugdgezondheid. Het NCJ brengt mensen met elkaar in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen. Zodat uiteindelijk professionals in de JGZ hun werk kunnen doen in het belang van kind, jongere, ouders en opvoeders. Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties in innovaties en met kennis. Daarnaast ondersteunt het NCJ jeugdgezondheidsorganisaties bij de implementatie van instrumenten, met een nadrukkelijke koppeling tussen ontwikkeling, implementatie en borging van innovatie en kennis.

Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg heeft als missie het stimuleren en ondersteunen van structurele samenwerking tussen het (speciaal) onderwijs, instellingen op het gebied van jeugdzorg, welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, leerplichtzaken en veiligheid, en gemeenten.

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. We ondersteunen initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpen mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Opvoedinformatie Nederland

Opvoedinformatie Nederland biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen. Zij laten hun tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend toetsen aan wetenschappelijke inzichten, praktijkstandaarden, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals.

Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen wij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Phrenos

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat volgens de kenniscyclus: kennis ontwikkelen, bundelen, verspreiden, delen en toepassen. Daarnaast gebruikt Kenniscentrum Phrenos de opgedane kennis om het beleid over de zorg voor mensen met psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen te verbeteren.

Kenniscentrum PS

Het Kenniscentrum PS stimuleert onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en verbetert de zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Dit doet het Kenniscentrum PS door expertise uit diverse instellingen en universiteiten samen te brengen, kennis actief te verspreiden in de praktijk, onderzoek te genereren en innovaties die de zorg verbeteren te stimuleren.

Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland bevordert de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek op het gebied van geestelijke en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak, door:

  • ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, praktijkstandaarden, protocollen, interventies en andere kennisproducten
  • evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten
  • bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen