Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

LEUKK: leren binnen de zorg voor mensen met een eetstoornis

Meer samenwerking tussen zorginstellingen om van elkaar te leren? Hier draait het om bij LEUKK, een project van K-EET waarin we sinds 2021 met vijf instellingen en vijf zorgindicatoren zijn gestart om een datafeedbacksysteem te ontwikkelen. Doel is om de zorg voor jongeren met een eetstoornis te verbeteren.

Leukk Logo

Wat is LEUKK?

LEUKK is een initiatief van de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) en staat voor “Leren En Uitwisselen van Kennis binnen K-EET”. Het project vormt een van de bouwstenen om de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis in Nederland te verbeteren. Binnen LEUKK wordt een feedbacksysteem ontwikkeld om op basis van data- en professionele feedback van elkaar te leren en zo samen de zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren.

Meer samenwerking na decentralisatie van de jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 is er nauwelijks informatie centraal beschikbaar, waardoor we op landelijk niveau minder over de geleverde zorg aan mensen met een eetstoornis weten dan voorheen. Er is hiermee een gedeelde basis van kennis over de zorg voor jongeren met een eetstoornis verloren gegaan.

Ondertussen neemt de eetproblematiek onder jongeren toe, onder meer door covid-19. Naar schatting lijden zo’n 200.000 Nederlanders (jongeren en volwassenen) aan een eetstoornis (GGZ Nieuws, 2022). Het gaat dan om boulimia, anorexia, een eetbuistoornis, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) of een niet anders omschreven eetstoornis. LEUKK is gestart om dit gebrek aan gegevens tegen te gaan. We willen zorgen dat iedere instelling een goed beeld kan krijgen van de eigen zorg, en daarnaast met meerdere instellingen samenwerken om kennis te delen.
Goede voorbeelden van het uitwisselen van kennis binnen de zorgpraktijk
Inspiratie hebben we opgedaan in het Verenigd Koninkrijk waar het programma Improving Access to Psychological Therapy (IAPT) is opgezet. Hiermee is het niet alleen gelukt om de ernst van psychische klachten te verminderen, maar ook om de zorg goedkoper en meer evidence-based te maken (Layard & Clark, 2014). Een voorbeeld dichter bij huis is Supranet GGZ. Supranet GGZ is een netwerk dat gegevens verzamelt rondom de effecten van zorg gericht op suïcidepreventie. Het netwerk koppelt deze gegevens twee keer per jaar terug naar de deelnemende instellingen. Dit initiatief heeft onder andere een suïcidepreventie-toolkit opgeleverd die ondersteuning biedt bij het herkennen, bespreken en behandelen van suïcidaliteit (ZonMw, 2021). Beide voorbeelden laten de meerwaarde zien die het uitwisselen van kennis binnen een specialistisch netwerk kan hebben bij het verbeteren van de zorg.

Pilot

In 2021 is LEUKK met een pilot van start gegaan waarbij aan vijf instellingen die zorg bieden aan jongeren met een eetstoornis is gevraagd over welke indicatoren zij meer zouden willen leren. Op basis van relevantie, actiegerichtheid en de beschikbaarheid van cijfers in de systemen van de instellingen, zijn er vijf indicatoren gekozen. Hierover hebben de instellingen geanonimiseerd en onherleidbaar gegevens met elkaar gedeeld. De data zijn vervolgens samengevat en gepresenteerd aan de deelnemende instellingen.

Inmiddels is de tweede fase van LEUKK gestart waar de cijfers meer in context zijn geplaatst, rekening houdend met de individuele verschillen tussen instellingen. Binnenkort zullen de ambassadeurs van de instellingen de resultaten terugkoppelen binnen de eigen instellingen. Op basis hiervan stelt elke instelling concrete actiepunten op om deze vervolgens weer te delen in het bredere LEUKK-netwerk.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Inmiddels hebben we voor het eerst sinds 2015 weer zicht op cijfers binnen de zorg voor ruim 3000 jongeren met een eetstoornis. We hebben inzicht in hoe verschillende cijfers tot stand komen en hoe de instellingen op essentiële punten van elkaar verschillen. Daarbij hebben we een blauwdruk ontwikkeld voor een datafeedbacksysteem over hoe een netwerk van instellingen van elkaar kan blijven leren op basis van beschikbare data. In deze blauwdruk staat uitgelegd hoe gegevens veilig en onherleidbaar gedeeld kunnen worden en samengevat om op verantwoorde wijze kennis uit te wisselen. Hiermee leggen we de basis om ook in de toekomst van elkaar te blijven leren en met behulp van data de behandelingen van eetstoornissen te blijven verbeteren.

Doel

Zorg leveren we samen. Het doel van LEUKK is om binnen de eetstoorniszorgketen kennis en krachten te bundelen. Met LEUKK biedt K-EET een laagdrempelige en veilige manier om van elkaar te leren. We streven ernaar om met regelmaat aan instellingen binnen K-EET terugkoppeling te kunnen geven over kerncijfers waarmee zij patiënten telkens weer betere zorg kunnen leveren. We hopen op deze manier in samenwerking met de instellingen bij te dragen aan een beter perspectief op herstel van eetstoornispatiënten. Heb je vragen over het project of ben je benieuwd of jouw zorginstelling zich ook kan aansluiten? Neem dan contact op met met de projectgroep via keet.aanpak@gmail.com.

Projectgroep

De LEUKK-projectgroep bestaat uit:

  • Paula von Spreckelsen (Projectleider)
  • Neeltje-Cees de Wit (Dataspecialist)
  • Monika Scholten (Programmaleider K-EET)
  • Hermien Elgersma (Onderzoeker en klinisch psycholoog)
  • Klaske Glashouwer (Onderzoeker en GZ-psycholoog)

Bronnen/referenties