Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

behandelmethode Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Deze training is bedoeld voor opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen. Deze training biedt opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen informatie over de impact van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij met het kind ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep staat duidelijk beschreven. Er is veel vraag onder ouders en pleegouders van kinderen die getraumatiseerd zijn geraakt naar de kennis die in de training gegeven wordt. Sluit goed aan bij behoefte.

Doel

De doelen worden genoemd en daar wordt iedere sessie op teruggekomen. Ouders en pleegouders ervaren een tekort aan kennis over de effecten van traumatisering op het dagelijkse functioneren van het kind. Training zorgt ervoor dat de opvoeders deze kennis verwerven en hun kind beter kunnen begrijpen.

Aantal sessies

Door het aantal sessies wordt de veiligheid in de groep opgebouwd en kan er tot een goede inhoudelijke diepgang worden gekomen. Het is haalbaar voor de doelgroep alle sessies te volgen, alle onderwerpen komen aan bod in de sessies.

Vorm

Voordeel van de vorm is dat er lotgenotencontact plaatsvindt en daardoor ervaringen gedeeld kunnen worden. Daarnaast dat er begonnen wordt met algemene kennis over trauma en daarna pas gespecificeerd wordt op het toepassen van kennis op het eigen (pleeg)kind. Door algemeen te beginnen kan de opvoeder afstand houden t.o.v. zijn eigen zorgen en de informatie naar verwachting beter tot zich nemen.
(Specificaties) uitvoerende(n)
Beoordeling: aanwezig, maar niet volledig/optimaal
Er staat duidelijk beschreven waar de uitvoerenden aan moeten voldoen, de training die uitvoerenden kunnen volgen ter voorbereiding staat echter niet genoemd (is later ontwikkeld)

Voorbereiding

De voorbereiding is goed; kost eerste keer wel veel tijd. Als uitvoerenden veel kennis hebben van het onderwerp maken ze zich de stof snel eigen. Er staat duidelijk aangegeven wat per sessie voorbereid moet worden en wat de benodigdheden zijn, ook staan er extra tips voor trainers in.

Kosten

Betaalbaar voor zowel trainers als deelnemers.

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Alles staat duidelijk beschreven, er wordt echter niet verwezen naar wetenschappelijk onderzoek. De training is ontwikkeld door het National Child Traumatic Stress Network en daar is de wetenschappelijke onderbouwing wel terug te vinden.

Cursus is er meer op gericht hoe opvoeders met trauma om kunnen gaan. De cursus gaat in op de randvoorwaarde om (eventueel) tot behandeling van het getraumatiseerde kind over te gaan.Behandeling wordt daarmee wel aangestipt. deelnemers vullen een voor- en een nameting in gebaseerd op de doelen van de training, deze worden intern geëvalueerd, de resultaten zijn positief. Op dit moment (2013-2014) wordt subsidie aangevraagd om wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de training te doen.

De technieken en strategieën die worden toegepast worden duidelijk genoemd voor de trainers en onderbouwd.

De factoren die het therapie-effect beïnvloeden zijn bekend (bijv. genoemd in de aanvraag voor subsidie, in de training die trainers voorafgaand kunnen volgen), staan niet vermeld.

Toepasbaarheid

Werkzame opbouw, goede uitleg over opbouw en doelen, haalbaar binnen de tijd. Zowel goede afbakening en duidelijke doelen per sessie als goede verbindingen tussen onderwerpen.

Kosten

  • Handboek voor trainers: €41,99
  • Handboek voor deelnemers: €31,99
  • Kosten voor het geven van de training afhankelijk van de uitvoerenden en grootte van de groep

Verzorging van de behandelmethode

Heldere lay-out, duidelijke verwijzingen naar verschillende onderdelen, voor deelnemers voldoende ruimte voor eigen aantekeningen. Er zouden nog meer verwijzingen naar paginanummers toegevoegd kunnen worden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen. In eerste instantie (pleeg-)ouders of andere opvoeders. De training kan ook worden gegeven aan professionals zoals o.a. ambulante gezinsbehandelaren, pleegzorgmedewerkers en gezinsvoogden.

Doelstelling

Opvoeders leren wat de impact is van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van getraumatiseerde kinderen. Opvoeders leren door een traumabril naar het gedrag van hun kinderen te kijken en krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen van getraumatiseerde kinderen. Ze leren hoe ze het gevoel van veiligheid van getraumatiseerde kinderen kunnen vergroten, hoe ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van gezonde verbindingen en hoe ze de krachten van getraumatiseerde kinderen kunnen herkennen en ontwikkelen. Deelnemers krijgen eveneens de kennis en vaardigheden om getraumatiseerde kinderen te helpen om strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om op te groeien tot gezonde en goed functionerende volwassenen. Ook leren opvoeders hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en hoe ze steun kunnen zoeken bij anderen.
Uiteindelijk doel is dat de opvoeders hun manier van opvoeden en begeleiden kunnen optimaliseren waardoor ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan het herstel van trauma en de kans op een (volgende) uithuisplaatsing wordt verkleind.

Aantal sessies

De training is opgebouwd uit acht modules van elk twee uur.

Vorm

De groepstraining bestaat uit een handboek voor begeleiders (incl. Powerpointpresentatie) en een handboek voor de deelnemers. In elke module wordt gewerkt aan de hand van casestudies en van de eigen (pleeg-)kinderen van de deelnemers aan de training. In de training passeren tien casestudies de revue waarin kinderen van verschillende leeftijden beschreven worden, zodat het effect van trauma op verschillende leeftijden wordt geïllustreerd. Er zijn ook twee casestudies over secundaire traumatisering. In de training oefenen de deelnemers op verschillende manieren de aangeboden stof, bijvoorbeeld door het invullen van een werkblad waardoor ze het geleerde koppelen aan hun eigen situatie, groepsdiscussies, oefeningen en rollenspellen.

Uitvoerenden

De training kan worden gegeven door GGZ- en jeugdzorgprofessionals die ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van complex trauma bij kinderen. Pleegouders of ervaringsdeskundigen die hierin getraind zijn, kunnen als co-trainer fungeren. De Nederlandse auteurs bieden een tweedaagse workshop om professionals voor te bereiden de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ zelfstandig te kunnen geven aan opvoeders en begeleiders.

Voorbereiding

Om de training zelfstandig aan groepen opvoeders en begeleiders te geven worden professionals aangeraden de tweedaagse ‘workshop voor trainers’ te volgen. De voorbereiding per sessie staat gedetailleerd beschreven in het handboek voor trainers.

Kosten

  • Kosten voor de workshop voor trainers: € 650
  • Kosten van het handboek voor trainers (incl. Powerpoint): € 41,99
  • Kosten van het handboek voor deelnemers: € 31,99
behandelmethode Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Auteur: L. Coppens en C. van Kregten (2012)
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Auteur: L. Coppens en C. van Kregten (2012)
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum