Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kennis voor de transformatie

Behandelaar hulpverlener icoon

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd is. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een programma opgesteld om bij te dragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp, door het bundelen en verspreiden van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie in de brede jeugdsector, onder gemeenten en gezinnen.

Behandelaar hulpverlener icoon

De transformatie van de jeugdhulp vraagt van zorgverleners dat zij over de grenzen van hun eigen discipline, vakgebied of sector kijken. Het vereist een goede verbinding tussen de verschillende sectoren in de zorg voor de jeugd. Van maart 2018 tot maart 2020 werkt het Kenniscentrum aan de uitvoering van 7 deelprojecten, onderverdeeld in twee kernactiviteiten: bijdragen aan het zorglandschap en bijdragen aan een goede kennisinfrastructuur. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een financiering van het ministerie van VWS.

Projectresultaat: bekijk alle opbrengsten

In 2018 startte Kennis voor de Transformatie met als missie: bijdragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp. Dit leverde inzichten, en kennisdossiers op, maar ook toekomstvragen en goede voorbeelden. Allemaal gericht op thema’s waar actie geboden is. Het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd staat stil bij deze opbrengsten. Hoe zorgen professionals, gemeenten, ouders en jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Met een pleidooi van Marloes Kleinjan voor meer onderzoek naar de psychische gezondheid van de jeugd, Frits Boer over signalering en triage, voorbeelden van jeugd-ggz in de zorg dichtbij huis en hartenkreten over suïcidepreventie bij jongeren.

>> Naar het magazine

A. Bijdragen aan het zorglandschap

A1. Delen van kennis met gemeenten en regionale expertteams

Het Kenniscentrum gaat gemeenten en andere belanghebbende partijen ondersteunen bij het vormgeven van een zorglandschap met de best passende, integrale zorg voor kinderen en jongeren. In gesprek met gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders inventariseren we veel voorkomende knelpunten, vraagstukken en goede voorbeelden, om gericht informatie te kunnen aanbieden. Hierbij putten we uit de wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis, die verzameld is in diverse online praktijkstandaarden en kennisdossiers. Hierbij werkt het Kenniscentrum samen met het NJi en de VNG/Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

A2. Bieden van informatie over lokale zorgvragen via de Research Data Infrastructure

Het Kenniscentrum weet uit gesprekken met gemeenten welke vragen er leven op lokaal niveau, rondom de jeugd-ggz. Deze gaan onder andere over de effecten van hulpverlening, financiële gevolgen van bepaalde typen zorg en (landelijk) inzicht in aantallen binnen de jeugd-ggz om het eigen zorggebruik binnen de gemeente te kunnen duiden. De huidige beschikbare data (o.a. verzameld uit de Routine Outcome Monitoring) geeft onvoldoende antwoord op de vragen van gemeenten. Het Kenniscentrum gaat daarom het gesprek aan met verschillende partijen en organiseert bijeenkomsten over gezamenlijk meten. Binnen een samenwerking met het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) wordt de mogelijkheid verkend om samen te komen tot een jeugdhulpbrede, instellingsoverstijgende dataset. Daarnaast wordt regelmatig uitgewisseld met de werkgroep Outcome, SynQuest en AKWA GGZ.

A3. Ontwikkeling van integrale kennisdossiers

Over de algemene, overkoepelende vraagstukken die naar voren komen uit gesprekken met gemeenten en regionale expertteams ontwikkelen wij nieuwe integrale kennisdossiers met sectoroverstijgende informatie over de brede jeugdhulp. Het eerste integrale kennisdossier dat wij ontwikkelen heeft het thema gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het tweede integrale kennisdossier heeft het thema dwang en drang bij jeugd. Daarnaast ontwikkelt het Kenniscentrum een kennisdossier over suïcidepreventie bij jongeren.

>> Bekijk alle kennisdossiers

A4. Uitbreiding van het online Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Het online platform Integrale Specialistische Jeugdhulp presenteert kennis over succesvolle lokale initiatieven van integrale specialistische jeugdhulp. Met deze informatie kunnen organisaties en gemeenten van elkaar leren en beschikbare kennis zo efficiënt mogelijk inzetten. Het platform is ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in samenwerking met het NJi en de zorginstellingen Kenter Jeugdhulp, de Mutsaertsstichting, Parlan/De Praktijk, Koraal Groep, Fier en Pluryn. Omdat er nog veel meer succesvolle initiatieven op dit gebied zijn, zal het Kenniscentrum het online platform blijven uitbreiden, zowel met meer goede praktijkvoorbeelden als met toepassingsmogelijkheden van het platform.

B. Bijdragen aan de kennisinfrastructuur

B1. Ontwikkelen en ontsluiten van kennisdossiers en praktijkstandaarden op basis van de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

In 2018 en 2019 zal het Kenniscentrum twee belangrijke thema’s uit de Onderzoek- en ontwikkelingsagenda uitwerken tot online kennisdossiers: ‘Signalering en triage’ (nu onderdeel van deze pagina op de website van het NJi) en ‘Preventie in de jeugd-ggz’. Hierin werkt het Kenniscentrum samen met onder andere het NJi.

Praktijkstandaarden voor professionals

B2. Stimuleren van onderzoek naar thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

Om onderzoek naar thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda te stimuleren, faciliteert het Kenniscentrum samenwerking tussen leden en externe partners, en werkt het Kenniscentrum mee aan subsidieaanvragen door de leden. Kennis over thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda bundelen en verspreiden we.

B3. Leren van initiatieven van specialistische ondersteuning in het voorveld

Tot slot brengt het Kenniscentrum verschillende varianten van specialistische ondersteuning (SOH, POH, POH-jggz, C&A-teams en OJG) voor kinderen en jongeren met psychische problemen in huisartspraktijken, wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin in kaart. Alle varianten van deze ondersteuning zijn bedoeld om specialistische kennis over kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp naar het voorveld te brengen, om op die manier psychische problemen van kinderen en jongeren tijdig te signaleren en zo mogelijk in het voorveld te behandelen. Op basis van interviews met betrokkenen laat het Kenniscentrum zien welke verschillende varianten er zijn en welke thema’s belangrijk zijn om te overwegen bij het vormgeven van ondersteuning in het voorveld. Deze informatie verwerken we in een online overzicht, dat regio’s kan helpen bij het vormgeven of verder finetunen van specialistische ondersteuning in het voorveld.

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.