Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Proefschriften

Algemeen

Ain’t no mountain high enough: hoe kan het zorgaanbod beter aansluiten bij jongeren met psychische problemen?

Ondanks innovatieve initiatieven wereldwijd blijven er voor jongeren met psychische problemen een kloof tussen zorgbehoefte en de zorg die zij daadwerkelijk ontvangen. Dit proefschrift van Sophie Leijdesdorff toont zowel de noodzaak als haalbaarheid van laagdrempelige hulp voor jongeren aan en pleit voor een bredere implementatie van jongeren-vriendelijke hulp.

Meer lezen…

Proefschrift Sophie Leijdesdorff Bergen

At risk, or not at risk: epidemiological approaches for assessing psychiatric (genetic) risk factors in the general population

This thesis describes several approaches – cross-sectional, prospective, phenotype mining and forward genetics – for assessing psychiatric (genetic) risk factors in a general population study.

Meer lezen…

Cover At Risk Or Not At Risk

Callous-Unemotional Traits in a Cross-Disorder Perspective

Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre psychopathische kenmerken ook bij jongeren zonder psychopathie kunnen voorkomen en wat dan de gevolgen zijn.

Meer lezen…

Cover Callous Unemotional

Childhood Maltreatment and Social-emotional Functioning in Delinquent Adolescents

Gedetineerde jongens met een geschiedenis van emotionele mishandeling lopen een verhoogd risico op reactieve agressie en geestelijke gezondheidsproblemen, vooral wanneer ze ook aangeven dat ze lichamelijk geweld, lichamelijke verwaarlozing en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Meer lezen…

Proefschrift Childhood Maltreatment And Social Emotional Functioning In Delinquent Adolescents Pauline Vahl

Children's competence to consent to medical treatment or research

In dit proefschrift is gekeken naar hoe kinderen op zinvolle wijze kunnen meebeslissen over complexe en belangrijke medische kwesties.

Meer lezen…

Cover Childrens Competence

Children growing up with chronic pain: psychiatric comorbidity, quality of life & familial illness

Lidewij Knook onderzocht kinderen en adolescenten met chronische pijn én psychiatrische stoornissen en hoe de zorg voor deze kinderen kan verbeteren.

Meer lezen…

Development of a quality of life instrument for children with a chronic illness

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een vragenlijst over kwaliteit van leven, de ‘Hoe Gaat Het?’, beschreven.

Meer lezen…

Cover Development Quality Instrument

Diagnostiek van ouderfunctioneren: een functioneel-contextueel perspectief

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een diagnostisch instrument om de kwaliteit van het ouderfunctioneren te meten en onderzoekt de relatie van dit ouderfunctioneren met contextuele factoren als kindproblematiek en ouderproblematiek.

Meer lezen…

Ethnic minority youth in youth mental health care: utilization and dropout

Dit proefschrift beschrijft verschillen tussen etnische groepen in de jeugd-ggz, vanuit: het gebruik van de jeugd-ggz, de gestelde diagnoses en het voortijdig beëindigen van de behandeling (drop-out).

Meer lezen…

Cover Ethnic Minority

Gross motor performance in children with psychiatric conditions

Dit proefschrift laat zien dat het voor kinderen met grof-motorische en psychische problemen extra moeilijk is om mee te doen met spelen en sporten.

Meer lezen…

Cover Gross Motor Performance

Helping families change: The adoption of the Triple P - Positive Parenting Program in the Netherlands

Dit proefschrijft beschrijft de proefimplementatie (2006/2007) van het opvoedprogramma Triple P: Positief Pedagogisch Programma.

Meer lezen…

Cover Helping Families Change

Helping Infants and Toddlers in Foster Family Care: the evidence base of the Foster carer Foster child Intervention

Kinderen in pleegzorg moeten wennen aan de nieuwe situatie. Zij voelen zich daarbij lang niet altijd veilig en prettig. De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) helpt jonge pleegkinderen uit de knel.

Meer lezen…

Cover Helping Infants

Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis functioning and psychopathology in a developmental perspective

Vroege stressvolle ervaringen kunnen onderliggende genetische kwetsbaarheid verhogen, en stress tijdens de kinderjaren kan leiden tot psychische problemen. De hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HHB)-as is het belangrijkste neuroendocriene systeem dat reageert op stress.

Meer lezen…

The impact of destructive parental conflicts on children and their families. The role of parental availability, mother child emotion dialogues, and forgiveness

Dit proefschrift behandelt de invloed van bemiddeling op ouderlijk conflict, ouderfunctioneren, de ouder-kindrelatie en het welzijn van kinderen.

Meer lezen…

Cover Impact Destructive Parental Conflicts

Inperken voorkomen; Individuele proactieve agressiehanteringsmethode (IPAM) in de (dag)klinische kinderpsychiatrie en jeugdzorg: verantwoording en evaluatie

Met de ontwikkeling van een interventie kunnen de toepassing van inperkende maatregelen binnen (dag)klinische instellingen verminderen.

Meer lezen…

Cover Inperken Voorkomen

Interviewing children: Development of the Dutch version of the Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents (SCICA) and testing of the psychometric properties

Dit onderzoek introduceert een semi-gestructureerd interview voor directe beoordelingen van jeugdigen, en toetst de psychometrische eigenschappen.

Meer lezen…

Cover Interviewing Children

Improving quality assessment and collaborative care in child and adolescent psychiatry

De studies beschreven in dit proefschrift gaan over de beoordeling en verbetering van de kwaliteit van de klinische zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meer lezen…

Cover Improving Quality Assessment

Inequalities in health, to be continued? A life-course perspective on socio-economic inequalities in health

Dit proefschrift behandelt het belang van een levensloopperspectief bij gezondheidsverschillen tussen mensen in verschillende sociaal-economische klassen.

Meer lezen…

Cover Inequalities Health Continued

Mental Health in Ethnic Minority Youth: Prevalence - Risk and Protective Factors - Identification

Dit proefschrift beschrijft het voorkomen van ernstige psychische problemen en latere psychotische stoornissen bij jongeren met een migratieachtergrond.

Meer lezen…

Cover Mental Health Ethnic Minority

Mental health in young children referred for treatment

Het proefschrift ‘Mental health in young children referred for treatment’ beschrijft een onderzoek naar het beloop van psychische problemen bij jonge kinderen, tijdens en na behandeling bij MOC ’t Kabouterhuis. Frederik Scheper leidde dit onderzoek vanuit de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van VUmc en promoveerde op 14 december 2018.

Meer lezen…

Proefschrift Mental Health In Young Children Referred For Treatment Temperament Disturbed Attachment Behavior And Course Frederike Scheper Kabouterhuis

Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd

Dit proefschrift bespreekt hoe prestatie-indicatoren een belangrijke functie kunnen vervullen in de kwaliteitsverbetering van de zorg en hoe dat een benutting van bestaande kennis en ervaring kan ontlokken.

Meer lezen…

Cover Met Kennis Oogsten

Moderate prematurity, socioeconomic status, and neurodevelopment in early childhood: a life course perspective

Sociale achterstand versterkt negatieve effecten van vroeggeboorte op ontwikkeling en gedrag.

Meer lezen…

Neural correlates of antisocial behavior in multi-problem young adults

Jongvolwassenen met multiproblematiek hebben verstoorde hersenactiviteit, betoogt Josjan Zijlmans in zijn proefschrift Neural correlates of antisocial behavior in multi-problem young adults.

Meer lezen…

Cover proefschrift Josjan Zijlmans

Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder

In dit proefschrift onderzoekt Roy Dings het fenomeen dat mensen in de context van een psychiatrische diagnose zich ‘niet zichzelf voelen’ of moeite hebben met zichzelf afbakenen van de stoornis. Is een stoornis bijvoorbeeld een ‘ding’, en zo ja, hoe verhouden ‘stoornis’ en ‘ikzelf’ zich dan tot elkaar?

Meer lezen…

Proefschrift Roy Dings

De ontwikkeling en toepassing van een levensgebeurtenissen-vragenlijst en -interview

Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de veronderstelde samenhang tussen stressvolle levensgebeurtenissen en probleemgedrag.

Meer lezen…

Cover Ontwikkeling Levensgebeurtenissenvragenlijst

Ouders adviseren in de jeugd-ggz: Het ontwerp van een gestructureerd adviesgesprek

Dit proefschrift beschrijft het ontwerp en onderzoek van een gestructureerde wijze van adviseren in de jeugd-ggz middels de methode Adviesgesprek in Dialoog (AiD).

Meer lezen…

Cover Ouders Adviseren Jeugd Ggz

Phenotypes and epidemiology of rare neurodevelopmental disorders

Dit proefschrift omvat een onderzoek naar vormen van autisme bij zeldzame genetische aandoeningen.

Meer lezen…

Cover Phenotypes Epidemiology

Psychopathologie van kindertijd naar volwassenheid: vervolg van een epidemiologische steekproef

Dit proefschrift stelt het longitudinale beloop van psychopathologie van kindertijd/adolescentie tot in de volwassenheid vast.

Meer lezen…

Teaching and assessing diagnostic interviewing skills: An application to the mental health field

Dit proefschrift handelt over de training en toetsing van anamnestische interviewvaardigheden van (toekomstige) ggz-hulpverleners.

Meer lezen…

Cover Teaching Assessing

Towards a strong parent-team alliance: for improved treatment outcomes in child residential psychiatry

Dit proefschrift beoogt de ouder-team alliantie in de kinderpsychiatrie te meten, monitoren, onderzoeken en versterken, voor een beter behandelresultaat.

Meer lezen…

Cover Towards Strong Parent Team

Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals

Laura Nooteboom deed onderzoek naar integraal werken in de jeugdhulp. Zij bekeek wat wel of juist niet werkt voor jeugdprofessionals vanuit verschillende perspectieven. Dat leidde tot een overzicht van werkzame en belemmerende factoren, met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties en onderwijs om integraal werken samen verder te ontwikkelen.

Meer lezen…

Omslag Proefschrift Laura Nooteboom

Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care

Dit proefschrift onderstreept het belang van cliëntgerichte communicatie in de psychosociale zorg voor adolescenten met emotionele en gedragsproblemen.

Meer lezen…

Cover Unraveling

Who and What Works in Natural Mentoring

Het proefschrift Who and What Works in Natural Mentoring gaat over het onderzoek naar de JIM-aanpak, waarbij een volwassene uit de directe omgeving van een jongere (12-23) als mentor optreedt. De onderzoeker is Levi van Dam.

Meer lezen…

Jim Aanpak Who And What Works In Natural Mentoring Proefschrift Levi Van Dam Uva 2018

ADHD

ADHD, a food-induced hypersensitivity syndrome: in quest of a cause

In dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD, ODD en comorbide lichamelijke klachten.

Meer lezen…

Cover Adhd Food Induced

ADHD medication use and long-term consequences

Dit proefschrift omvat een onderzoek naar het medicijngebruik van ADHD patiënten en de consequenties daarvan op de lange termijn.

Meer lezen…

Cover Adhd Medication Use

Behavioural and cognitive profiling in ASD and ADHD

Dit proefschrift onderzoekt of er betere cognitieve grondslagen te detecteren zijn dan de onduidelijk afgrensbare categorieën van autisme en ADHD in de DSM.

Meer lezen…

Cover Behavioural Cognitive Profiling

Cognitive training for children with ADHD: Individual differences in training and transfer gains

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van twee cognitieve trainingen voor schoolgaande kinderen (8-12 jaar) met ADHD.

Meer lezen…

Cover Cognitive Training Adhd

Developmental aspects of ADHD

Zijn de verschillen tussen kinderen met en zonder ADHD, zichtbaar op hersenscans, een verschil in de hersenstructuur, of hebben zij een andere oorzaak?

Meer lezen…

The Distracted Brain: The neurobiology and neuropsychology of attention-deficit/hyperactivity problems in the general population

Dit proefschrift beschrijft studies die zich richten op de neurobiologie en neuropsychologie van aandachts- en hyperactiviteitsproblemen, met aandacht voor de dimensionaliteit van psychiatrische problematiek en de ernst van de symptomen, in plaats van een categorische benadering.

Meer lezen…

Cover The Distracted Brain

Motor coordination in children with ADHD: Clinical, familial and genetic aspects

Kinderen met ADHD bewegen vaak ongeremd en motorisch onhandig, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen tijdens sport, spel en in de klas (handschrift).

Meer lezen…

Need, quest & evidence: resting-state oscillations, neurofeedback, and working memory training in ADHD

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van frequentieneurofeedback en Cogmed JM-werkgeheugentraining bij kinderen met ADHD.

Meer lezen…

Cover Need Quest Evidence

Preschool children with ODD, CD and ADHD. Psychiatris assessment and stability of diagnosis

Deze dissertatie onderzoekt het klinisch gebruik van de DB-DOS en de K-DBDS op de kleuterleeftijd voor de diagnostiek van gedragsproblemen.

Meer lezen…

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt de verschillen in empathie en in prosociaal gedrag tussen kinderen met en zonder een psychiatrische diagnose.

Meer lezen…

Treating young children's disruptive behavior problems: dissemination of an evidence-based parent management training program in the Netherlands

De studies in dit proefschrift geven meer inzicht in behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen in de klinische praktijk.

Meer lezen…

Cover Treating Young Childrens

Angst

The @school project. Developmental considerations in the design and delivery of cognitive-behavioural therapy for adolescent school refusal

Dit proefschrift beschrijft een stapsgewijs proces voor de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van een innovatieve behandeling voor angstgerelateerde schoolweigering.

Meer lezen…

Cover The@school Project

Childhood anxiety disorders: a family perspective

Het centrale thema in dit proefschrift is de relatie tussen het optreden van angststoornissen – bij zowel ouders als kinderen – en gezinsrelaties, waarbij speciale aandacht is besteed aan ouderlijke stijl.

Meer lezen…

Cover Childhood Anxiety Disorders

Doing more with less: Concise and standard treatment for depressive andanxiety disorders compared in clinical practice

Dit proefschrift onderzoekt de klinische en kosten- effectiviteit van beknopte formats van psycho- en / of farmacotherapie (beknopte zorg) in de ggz.

Meer lezen…

Cover Doing More With Less

Friends for Life: Evaluation of an Indicated Prevention Program Targeting Anxiety and Depression in School Children

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit en implementatie van een preventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen op de basisschool.

Meer lezen…

Cover Friends For Life

Anorexia nervosa

Psychoneuro-endocrinological aspects of anorexia nervosa: predictors of recovery

Dit proefschrift beschrijft welke genetische factoren interessant zijn bij anorexia nervosa, op basis van gegevens verzameld in een unieke onderzoeksgroep.

Meer lezen…

Cover Psychoneuroendocrinological

Autisme (ASS)

Autism at very early age: Studies on screening in the general population and follow-up of high-risk children

Dit proefschrift beschrijft in hoeverre autismespectrumstoornissen onderscheiden kunnen worden van andere ontwikkelingsstoornissen.

Meer lezen…

Autism at very early age

Autism Spectrum Disorders in Early Childhood: Presentation, risk factors and trajectories

Dit proefschrift beoogt te verduidelijken in hoeverre autismespectrumstoornissen onderscheiden kunnen worden van andere ontwikkelingsstoornissen.

Meer lezen…

Cover Autism Spectrum Disorders

Behavioural and cognitive profiling in ASD and ADHD

Dit proefschrift onderzoekt of er betere cognitieve grondslagen dan de in de DSM onduidelijk afgrensbare categorieën van autisme en ADHD te detecteren zijn.

Meer lezen…

Cover Behavioural Cognitive Profiling

Detection of autism in childhood

Kinderen krijgen de diagnose autisme gemiddeld als ze vijf jaar oud zijn. Maarten van ‘t Hof onderzocht hoe jeugdartsen vroege signalen van autisme eerder in beeld kunnen krijgen. Bovendien ontdekte Van ‘t Hof een verband tussen moeilijk of selectief eetgedrag en autismekenmerken.

Meer lezen…

Proefschrift Maarten van 't Hof, Detection Of Autism In Childhood

Effects of Pivotal Response Treatment for children with autism

In dit proefschrift onderzoekt Manon de Korte de toepasbaarheid en effectiviteit van Pivotal Response Treatment (PRT) bij kinderen met autisme.

Meer lezen…

Proefschrift Manon de Korte

Exploring the labyrinth of the brain: Neurobiological parameters in Multiple Complex Developmental Disorder, a subtype of the Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified

Mensen met Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) hebben klinische karakteristieken van zowel autisme (sociale belemmeringen) als van schizofrenie (cognitieve belemmeringen).

Meer lezen…

Cover Exploring Labyrinth Brain

The Friesland study: pervasive developmental disorders in mental retardation

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over onderkenning van pervasieve ontwikkelingsstoornissen in jeugdigen met een verstandelijke beperking.

Meer lezen…

The hyperserotonaemia of Autism Spectrum Disorders

Dit proefschrift onderzoekt of de hoeveelheid serotonine bij kinderen en jongeren met autisme verhoogd is, en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn.

Meer lezen…

Repetitive behaviour in autism: imaging pathways and trajectories

Dit proefschrift beschrijft studies die met beeldvormende technieken de ontwikkeling van hersenen met autisme in kaart brengen.

Meer lezen…

Cover Repetitive Behaviour Autism

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt de verschillen in empathie en in prosociaal gedrag tussen kinderen met en zonder een psychiatrische diagnose.

Meer lezen…

Toddlers with autism. Aspects of early detection, diagnosis and intervention

Dit proefschrift richt zich op vroege herkenning, en verbetering van vroege diagnostiek en vroege interventie van autismespectrumstoornissen.

Meer lezen…

Autism in infancy and toddlerhood: investigating infants at risk and enhancing early detection and intervention

Dit proefschrift draagt bij aan vroegere herkenning, diagnostiek en behandeling van het jonge kind met een autismespectrumstoornis (ASS), of vermoedens daarvan.

Meer lezen…

Autism in Infancy and toddlerhood - proefschrift

Baby's/peuters/kleuters

Early Detection of Emotional and Behavioural Problems in Preschool Children: The use of the Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment in preventive child health care

Het doel van dit proefschrift was het evalueren van de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van de BITSEA voor 2-jarige kinderen.

Meer lezen…

Cover Early Detection Emotional Behavioural

Prenatal Cannabis Exposure and Infant Development: “A Tolerated Matter”

Er is een sterke associatie tussen moederlijk cannabisgebruik tijdens de zwangerschap met zaken als de groei van en bloedvoorziening aan het ongeboren kind. In de postnatale periode worden deze associaties zwakker.

Meer lezen…

Cover Prenatal Cannabis Exposure

The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg

In dit proefschrift wordt de effectiviteit van VoorZorg bij hoog risico zwangeren in vergelijking met de gebruikelijke zorg in Nederland beschreven.

Meer lezen…

Cover The Primary Prevention

Bipolaire stoornis

Being a Child of a Bipolar Parent. Psychopathology, Social Functioning and Family Functioning

Is het mogelijk een bipolaire stoornis bij volwassenen in een vroeg stadium te onderkennen, zodat deze bij hun kinderen voorkomen of beïnvloed kan worden?

Meer lezen…

Cover Being Child Bipolar Parent

Borderline PS

Borderline persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren: Problemen in het begrijpen van en omgaan met anderen

Dit proefschrift onderzoekt de associaties tussen persoonlijkheid en (borderline) persoonlijkheidspathologie en het interpersoonlijk functioneren.

Meer lezen…

Burden and diagnosis of personality disorders in adolescents and the effectiveness of Mentalization-Based Treatment

Dit proefschrift gaat over de diagnose, ervaren ziektelast en effectiviteit van Mentalization-Based Treatment (MBT) bij persoonlijkheidsstoornissen in adolescenten.

Meer lezen…

Cover Burden Diagnosis

Personality disorders and insecure attachment among adolescents

Het proefschrift van Kirsten Hauber gaat over adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen en onveilige hechting. Hoe kan de zorg voor deze groep worden verbeterd?

Meer lezen…

Proefschrift Kirsten Hauber

Symptoms of borderline personality disorder in adolescents: assessment, treatment, and parental factors

Dit proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken die als doel hebben de hulp voor jongeren met borderline-kenmerken te verbeteren.

Meer lezen…

Boulimia

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Buikpijn

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Chronisch trauma

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Depressie (stemmingsstoornis)

Learn to dance in the STORM: Depression prevention in adolescents

In dit proefschrift onderzoekt Karlijn Heesen onder andere de effectiviteit van STORM, een preventieve aanpak voor depressie bij jongeren.

Meer lezen…

Learn To Dance In The Storm

Master Your Mood: Online depression treatment for adolescents and young adults: effectiveness, mechanisms of change and language use as psychological marker

Dit proefschrift ondersteunt de vroegsignalering van depressie en draagt bij aan kennisopbouw over werkingsmechanismen van depressie-interventies.

Meer lezen…

Cover Master Your Mood

Out of the box : moving from categories to dimensions in the phenomenology of depression and anxiety

Het doel van dit proefschrift was om de haalbaarheid van dimensionele modellen te testen in een grote steekproef psychiatrische poliklinische patiënten met stemmingsstoornissen, angst en/of somatoforme stoornissen en een dimensioneel model te ontwikkelen dat de nadelen van bestaande modellen overwint.

Meer lezen…

Cover Out Of The Box

Physical activity and depressive symptoms: is a healthy body necessary for a healthy mind?

Hoe kan een beter begrip van de associatie tussen lichamelijke (in)activiteit en depressieve symptomen bijdragen aan voorkomen en behandelen van depressie?

Meer lezen…

Turning depression inside out : Life events, cognitive emotion regulation and treatment in adolescents

Dit proefschrift is gericht op het effect van levensgebeurtenissen, cognitieve emotieregulatie en CGT op de ontwikkeling en behandeling van depressie.

Meer lezen…

Dwang (OCS)

Dwangstoornis bij kinderen en volwassenen: effectiviteit behandeling & predictie van het resultaat

Dit proefschrift behandelt onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling van dwangstoornissen bij kinderen, en de voorspelbaarheid van het effect.

Meer lezen…

Cover Dwangstoornis Bij Kinderen

Neuroimaging studies in paediatric obsessive compulsive disorder

Dit proefschrift vergelijkt verschillen in anatomie en functioneren van het brein tussen bij jeugdigen met en zonder een dwangstoornis (OCS), of de gevonden verschillen zouden verdwijnen na succesvolle CGT en de invloed van leeftijd.

Meer lezen…

Cover Neuroimaging Studies

Eetbuien

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Eetproblemen bij jonge kinderen

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Forensische jeugdpsychiatrie

Breaking the cycle: day treatment for juvenile deliquents

Dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van een dagbehandelingsprogramma voor jeugdige delinquenten.

Meer lezen…

Cover Breaking Cycle

Needs, risks, and protective factors of adolescents in secure residential care: Identification of a conceptual model based on the Good Lives Model

Dit proefschrift vergroot de kennis over de onderliggende relaties tussen risico’s, belangrijke levensgebeurtenissen, kwaliteit van leven en recidive, en psychosociaal functioneren.

Meer lezen…

Cover Needs Risks Protective Factors

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Het doel van dit proefschrift was om de kennis over jeugdige zedendeliquenten en hun psychische problemen te vergroten.

Meer lezen…

Cover Mental Health Problems Juvenile

Parenting and Juvenile Deliquency

Dit proefschrift beoogt om criminologische kennis over delinquentie en gezinspedagogische kennis over opvoeding te integreren.

Meer lezen…

Cover Parenting Juvenile Deliquency

Psychopathic traits in Dutch adolescent offender and community samples: relationships with gender, age, institutional misbehaviour, substance use and interpersonal style

Dit proefschrift beschrijft onderzoeken die de psychometrische eigenschappen van de Nederlandstalige versie van de PCL:JV onderzoeken.

Meer lezen…

Very young offenders - Characteristics of children and their environment in relation to (re)-offending

Dit proefschrift heeft ten doel: ten eerste, het beschrijven van delictkenmerken en recidivepatronen van 12-minners die tevoorschijn komen uit zelfrapportage en uit politieregistratie. Ten tweede is het doel te onderzoeken welke risico- en protectieve factoren in de kindertijd samenhangen met verschillen in vroeg startend delictgedrag. Ten derde is het doel te onderzoeken welke factoren samenhangen met recidive na een eerste delict in de kindertijd.

Meer lezen…

Cover Very Young Offenders

Gedragsstoornissen (ODD/CD)

Aggressive behaviour in preschool children. Neuropsychological correlates, costs of service use, and preventive efforts

Dit proefschrift onderzoekt neuropsychologische factoren, belasting van het gezin en kosten van hulpverlening bij jonge kinderen met agressief gedrag. Daarnaast onderzoekt dit proefschrift het preventieve effect van de Incredible Years oudertraining op 4-jarige kinderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van disruptieve gedragsstoornissen.

Meer lezen…

Cover Aggressive Behaviour Preschool

Assessment and treatment of aggressive children, from a social-cognitive perspective

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van een sociaalcognitieve groepsbehandeling voor agressieve kinderen. Daarnaast onderzoekt dit proefschrift de vraag of het focussen op tekorten en vervormingen in sociaal cognitieve processen in plaats van focussen op alleen het aanleren van sociale vaardigheden het effect van de behandeling zou versterken.

Meer lezen…

The development of antisocial behaviour and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in adolescence

Dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van antisociaal gedrag en hypothalamus-hypofyse-bijnier-as-activiteit in de adolescentie.

Meer lezen…

Cover Development Antisocial

The development of girls' disruptive behaviour and the transmission to the next generation

Dit proefschrift onderzoekt de ontwikkeling van disruptief gedrag bij jonge meisjes en beschrijft het functioneren van die meisjes in de adoslecentie. Daarnaast onderzoekt dit proefschrift de nadelige maternale kenmerken in de voorspelling van disruptief gedrag bij hun kinderen.

Meer lezen…

Cover Development Girls Disruptive Behaviour

Preschool children with ODD, CD and ADHD. Psychiatris assessment and stability of diagnosis

Deze dissertatie onderzoekt het klinisch gebruik van de DB-DOS en de K-DBDS op de kleuterleeftijd voor de diagnostiek van gedragsproblemen.

Meer lezen…

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt de verschillen in empathie en in prosociaal gedrag tussen kinderen met en zonder een psychiatrische diagnose.

Meer lezen…

Subtyperen van agressie en voorspellen van behandelrespons van Cognitieve Gedragstherapie voor adolescenten met agressieproblemen: Wat werkt, voor wie?

Dit proefschrift beschrijft de klinische relevantie van het onderscheid tussen proactieve en reactieve agressie bij adolescenten met agressieproblemen.

Meer lezen…

Cover Subtyping Aggression

A Taxonomy of Care for Children and Adolescents with Behavioural and Emotional Problems: Development and Application

Dit onderzoek brengt de belangrijkste aspecten van de zorg en hulp voor kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen in kaart.

Meer lezen…

Treating young children's disruptive behavior problems: dissemination of an evidence-based parent management training program in the Netherlands

De studies in dit proefschrift geven meer inzicht in behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen in de klinische praktijk.

Meer lezen…

Cover Treating Young Childrens

Jongvolwassenen / Transitiepsychiatrie

Gender Dysphoria in Adolescents: Mental Health and Treatment Evaluation

Dit proefschrift gaat over onderzoek naar genderdysfore adolescenten en beschikbare behandelmethoden.

Meer lezen…

Cover Gender Dysphoria Adolescents

Licht verstandelijke beperking (LVB)

The Friesland study: pervasive developmental disorders in mental retardation

Het doel van dit onderzoek was een bijdrage te leveren aan de kennis op het gebied van onderkenning van pervasieve ontwikkelingsstoornissen in kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking, de prevalentie daarvan, en de relatie met (mal)adaptief gedrag.

Meer lezen…

“It’s all between my ears!”: Deficiencies in information processing in problematic drinkers with mild to borderline intellectual disability

De neuropsychologie van verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is het onderwerp van dit proefschrift.

Meer lezen…

Cover Between My Ears

Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help seeking

Dit proefschrift handelt over de emotionele problemen en gedragsproblemen bij jongeren met verstandelijke beperkingen: hulpbehoefte en hulp zoeken.

Meer lezen…

Cover Mental Health Problems Youths

Psychopathologie bij kinderen met verstandelijke beperkingen: vaststelling, prevalentie en voorspellende factoren

Onderzoek naar vaststelling, prevalentie en behandeling van gedragsproblemen en psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen.

Meer lezen…

Proefschrift Marielle Dekker

Verblijf, beeld en ervaringen van jongeren opgenomen in een orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

De ervaringen van in een LVG-instituut opgenomen jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn onderwerp van dit proefschrift.

Meer lezen…

Cover Verblijf Beeld Ervaringen

Pediatrisch delier

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Pica

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Problematisch middelengebruik

Cannabis use and cannabis use disorders in adolescence and young adulthood

Dit proefschrift richt zich op cannabisgebruik en stoornissen in het gebruik van cannabis in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Meer lezen…

Cover Cannabis Use Cannabis Use Disorders

Curbing young adolescents’ alcohol abuse: time to revisit the prevention paradox?

Jongeren die kwetsbaar zijn voor alcoholmisbruik en -verslaving, hebben een eigen aanpak nodig. Dat bepleit Jeroen Lammers in zijn proefschrift.

Meer lezen…

Proefschrift Jeroen Lammers

Welcome to the house of fun: Epidemiological findings on alcohol and cannabis use among Dutch adolescents

Dit proefschrift richt zich op de studie naar jongeren en de door hen meest gebruikte genotmiddelen: alcohol en cannabis.

Meer lezen…

Cover Welcome House Fun

Psychose

Emerging symptoms on the pathway to psychosis

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in het beloop van symptomen bij mensen met een verhoogd risico op een eerste psychose.

Meer lezen…

Cover Emerging Symptoms

Exploring the labyrinth of the brain: Neurobiological parameters in Multiple Complex Developmental Disorder, a subtype of the Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified

Mensen met Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) hebben klinische karakteristieken van zowel autisme (sociale belemmeringen) als van schizofrenie (cognitieve belemmeringen).

Meer lezen…

Cover Exploring Labyrinth Brain

Psychotische depressie

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Rumineren van voedsel

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Slaapproblemen

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Tics

Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome

Dit proefschrift onderzoekt of exposure en responspreventie (ER) waarde heeft voor de behandeling van tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette (TS).

Meer lezen…

Cover Exposure Response Prevention

Tics

Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome

Dit proefschrift onderzoekt of exposure en responspreventie (ER) waarde heeft voor de behandeling van tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette (TS).

Meer lezen…

Cover Exposure Response Prevention

Trauma en kindermishandeling

Child Maltreatment and Psychopathology in Multi-Cultural Contexts

Onderzoek naar gehechtheid, trauma, en emotieregulatie en relaties met de hersenen, gericht op jongeren met ervaringen van seksueel misbruik, angstige en/of depressieve klachten en gezonde jongeren.

Meer lezen…

Time does not heal all wounds: Identifying children suffering from psychological trauma

Dit proefschrift is gericht op kinderen en adolescenten, die zijn blootgesteld aan één of meer traumatische gebeurtenissen.

Meer lezen…

Cover Time Does Not Heal All Wounds

Unresolved-disorganized attachment, psychopathology, and the adolescent brain

Dit proefschrift richt zich op onderzoek naar de mishandeling van kinderen en de relatie tussen mishandeling en psychopathologie.

Meer lezen…

Proefschrift Van Hoof

The world is a scary place? Investigating Treatments and Assessment for Children

Dit promotieonderzoek stelt de effectiviteit van de behandelmethoden TF-CBT en EMDR vast, en vergelijkt beide behandelmethoden met elkaar.

Meer lezen…

Cover World Scary Place

Vermijdende/restrictieve voedselinname