Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Triple P, niveau 4 & 5

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Deze behandelmethode richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders.

De behandelmethode Triple P kan op twee niveau’s ingezet worden: niveau 4 & 5. De behandelmethode Triple P niveau 5 wordt ingezet bij meer ernstige problematiek.

Triple P, niveau 4

De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen met gedragsproblemen (niet stoornisspecifiek). Doel is het inzicht krijgen in gedragsproblemen door de ouders en verminderen van de gedragsproblemen, door versterken van opvoedingsvaardigheden. Standaard is 10 sessies. In de praktijk is dat vaak onvoldoende, wanneer de gedragsproblematiek verband houdt met psychiatrische stoornis. Hier biedt Triple P wel handvatten voor, maar is onvoldoende specifiek. De vorm is praktisch, het boek biedt basis, is duidelijk en herkenbaar, methodisch. Trainers moeten werkzaam zijn binnen de jeugd(gezondheids)zorg. Trainers moeten geaccrediteerd worden via specifieke cursussen, die zowel gericht zijn op conceptuele als uitvoerende vaardigheden. De trainingen worden verzorgd door Stichting Families Foundation, Triple P Nederland.

Onderbouwing en theoretische verantwoording

De behandelmethode is niet stoornisspecifiek, maar richt zich op een transdiagnostische catergorie: gedragsproblemen. Ouders leren stimuluscontroletechnieken (bijv. bieden van structuur, geven van opdrachten), communicatievaardigheden (bijv. invoegen bij het kind, complimenten geven), bekrachtigingstechnieken (o.a time out). Daarnaast leert de ouder het kind betere emotieregulatie. Er wordt vermeld dat gedragsproblemen die voortvloeien uit psychiatrische stoornissen, bijv. autisme, ook andere interventies behoeven en dat deze module daar niet toereikend voor is. Het is duidelijk wanneer aanvullende interventies geïndiceerd zijn, maar deze worden verder niet beschreven. De werkzame wetenschappelijk onderbouwde elementen zijn afkomstig uit de theorievorming rond operante conditionering en de toepassing daarvan op opvoedingsinteracties. Het onderzoek naar de effectiviteit van Triple P bestaat voornamelijk uit Engelstalig onderzoek.

Toepasbaarheid

De Triple P behandelmethode is gebruiksvriendelijk. Het kan door mensen van verschillende disciplines met aanvullende opleiding goed worden toegepast. De behandelmethode is praktisch en de inhoud is herkenbaar voor ouders. De cursus ter certificering van de trainers biedt voldoende garantie voor behandelintegriteit. Intervisie wordt aanbevolen, maar niet verplicht gesteld. Het behandelprotocol is goed betaalbaar voor ouders (€20).

Verzorging van de Triple P niveau 4 behandelmethode

Het handboek is duidelijk: na een theoretische inleiding worden de sessies duidelijk beschreven. Het werkboek voor de ouders is overzichtelijk en in duidelijke taal geschreven.

Uitvoering behandelmethode Triple P, niveau 4

Doelgroep

Triple P niveau 4 is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar met (dreigende) gedragsproblemen.

Doelstelling

Het Triple P niveau 4 programma richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Meer concrete doelstellingen zijn:

 • Ouders leren hoe zij een positief contact met hun kind kunnen bevorderen, door genegenheid te tonen en aandacht te geven. – Ouders leren gewenst gedrag bij hun kind te bevorderen, bijvoorbeeld door het geven van complimentjes en positieve aandacht.
 • Ouders leren hoe ze nieuw gedrag kunnen aanleren, bijvoorbeeld door hetgoede voorbeeld te geven en spontane leermomenten te gebruiken. – Ouders leren omgaan met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld door het hanteren van duidelijke basisregels, gedrag gepast negeren, logische consequenties aan gedrag verbinden en een time out geven.

Aantal zittingen

 • Individuele therapie: acht tot tien sessies van ongeveer anderhalf uur.
 • Groepstherapie: ongeveer vier groepsbijeenkomsten van ongeveer twee uur, drie aanvullende individuele telefonische consulten van 15-30 minuten en een terugkombijeenkomst met de hele groep.
  Zelfhulpprogramma: bestaat uit een zelfhulpboek voor ouders waarin een zelfhulpprogramma van tien weken wordt beschreven. Per week kunnen ouders informatie doornemen en
  bijbehorende opdrachten maken. Een wekelijks aanvullend telefoongesprek van 15-30 minuten is mogelijk.

Vorm

Zie hierboven.

Uitvoerende(n)

Jeugdhulpverleners, (school)maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, gedragwetenschappers, ouderbegeleiders etc.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de uitvoer van niveau 4 standaard Triple P dienen professionals een driedaagse training te volgen, afgerond met een accreditatie. De trainingen worden verzorgd door het Nederlands Jeugdinstituut. De trainingen zijn gestandaardiseerd en per niveau beschreven in een aparte trainershandleiding.

Triple P, niveau 5

De behandelmethode Triple P niveau 5 richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Triple P niveau 5 wordt ingezet als niveau 4 niet tot het gewenste resultaat leidt omdat andere gezinsproblemen dit verhinderen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen met gedragsproblemen die Triple P module 4 hebben gevolgd met onvoldoende effect, mede vanwege ouderfactoren. Doel is het verbeteren van ontbrekende vaardigheden van ouders die relevant zijn voor opvoeding, bijv. affectregulatie van de ouder en onderlinge samenwerking. Dit niveau bestaat uit vier deelvaardigheden. Aan iedere deelvaardigheid worden maximaal vijf bijeenkomsten besteed. De bijeenkomsten bestaan uit gesprekken met ouders en zo nodig één observatiebijeenkomst met het hele gezin. Trainers moeten werkzaam zijn binnen jeugd(gezondheids)zorg. Trainers moeten gaccrediteerd worden via speciale cursussen, die zowel gericht zijn op conceptuele als uitvoerende vaardigheden. De voorbereiding wordt duidelijk beschreven. Werkboekjes kosten 20 euro.

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Het betreft oudervaardigheden die relevant zijn voor het uitvoeren van opvoedingsvaardigheden. Deze relevantie wordt toegelicht en gedocumenteerd. Technieken en strategieën die worden toegepast:

 • Observatie in thuissituatie. Doelen stellen in termen van vaardigheden die verbeterd moeten worden. (herhaling niveau 4)
 • Informatie over emotieregulatie en invloed hiervan op opvoeding. Persoonlijk plan van aanpak om rustig te kunnen zijn in stressvolle situaties. (module Aanpassingsvaardigheden)
 • Communicatie tussen partnersen samen problemen in opvoeding oplossen (partnersysteem, samenwerking en communicatie).
 • Plannen maken om in toekomstige situaties problemen te voorkomen (module Afronden en vasthouden)

Vermeld wordt dat persoonlijkheidsproblemen en relatieproblemen het therapie effect negatief kunnen beïnvloeden, maar het wordt aan het klinisch oordeel van de uitvoerende overgelaten om deze als contra-indicatie te stellen. Het onderzoek naar effectiviteit van Triple P bestaat voornamelijk uit Engelstalig onderzoek.

Toepasbaarheid

Deze behandelmethode is gebruiksvriendelijk. Het kan door mensen van verschillende disciplines met aanvullende opleiding goed worden toegepast. De behandelmethode is praktisch en herkenbaar voor ouders. De cursus ter certificering van de trainers biedt voldoende garantie voor behandelintegriteit. Intervisie wordt aanbevolen, maar niet verplicht gesteld. De Triple P behandelmethode is goed betaalbaar voor ouders (€20).

Verzorging van de Triple P niveau 5 behandelmethode

Het handboek is duidelijk: na een theoretische inleiding worden de sessies duidelijk beschreven in vier aparte moduleboekjes.

Uitvoering behandelmethode Triple P, niveau 5

Doelgroep

Triple P is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar met (dreigende) gedragsproblemen. Op niveau 5 wordt ondersteuning geboden aan ouders waarbij opvoedproblemen samenhangen met andere gezinsproblemen zoals depressie, angst, stress of relationele problematiek.

Doelstelling

Triple P niveau 5 wordt ingezet als niveau 4 niet tot het gewenste resultaat leidt omdat andere gezinsproblemen dit verhinderen. Meer concrete doelstellingen zijn:

 • Ouders leren om disfunctionele denkpatronen te herkennen, stop te zetten en om te buigen naar helpende gedachten.
 • Ouders leren om als team samen te werken in de opvoeding.
 • Ouders in de gelegenheid stellen verder te oefenen met de opvoedvaardigheden van niveau 4.

Aantal zittingen

3 tot 11 sessies van 1tot 1,5 uur

Vorm

Individuele therapie.

Uitvoerende(n)

Jeugdhulpverleners, (school)maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, gedragwetenschappers, ouderbegeleiders etc.

Voorbereiding

Professionals die Triple P interventies gaan uitvoeren, moeten getraind zijn op niveau 4 en vervolgens een tweedaagse training en accreditatie voltooien. De trainingen worden verzorgd door het Nederlands Jeugdinstituut. De trainingen zijn gestandaardiseerd en per niveau beschreven in een aparte trainershandleiding.

Auteur: M. Sanders van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië).

Meer informatie: www.triplep-nederland.nl

Auteur: M. Sanders van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië)