Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden

Meisje Hond

Over stigmatisering van psychisch kwetsbare kinderen is weinig bekend. Cijfers of gedegen kennis over de effecten ervan ontbreken. Stigma bij deze groep is een belangrijk knelpunt in de zorg, en voor een succesvolle aanpak is kennis over de actuele stand van zaken nodig. Dit project draagt daaraan bij met een kennisdossier en kennisagenda over dit thema. Ook komt er in samenwerking met jongeren voorlichtingsmateriaal voor professionals.

Meisje Hond

Projectresultaat: kennisdossier Destigmatisering

Het kennisdossier Destigmatisering bevat praktische informatie over stigmatisering en destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen. Het geeft professionals inzicht in de gevolgen van stigma en de mogelijkheden om dit tegen te gaan. Dit dossier brengt wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van jongeren bij elkaar en vormt daarnaast een kennisagenda: waar moeten onderzoek en de ontwikkeling van interventies zich de komende jaren op richten?

>> Naar het kennisdossier Destigmatisering

Binnen dit project bundelen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en de Nationale Jeugdraad wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis over destigmatisering bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Deze kennis dient vervolgens als gefundeerde basis voor (verder) onderzoek en de ontwikkeling van interventies gericht op het verminderen van stigmatisering.

Wat is stigmatisering?

Mensen met psychische kwetsbaarheden behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Veel kinderen voelen zich al op jonge leeftijd al buitengesloten en durven niet open te zijn over hun kwetsbaarheid. Dit leidt tot angst en onzekerheid die hun ontwikkeling in de weg staat.

Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op basis van misvattingen, vooroordelen en misverstanden. Mensen met psychische kwetsbaarheden behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Stigma komt bijvoorbeeld vanuit de maatschappij en komt structureel voor in wet- en regelgeving. Bij zelfstigma past iemand de veronderstelde negatieve vooroordelen van anderen toe op zichzelf en gelooft dat deze waar zijn.

Veel kinderen voelen zich al op jonge leeftijd al buitengesloten en durven niet open te zijn over hun kwetsbaarheid. Dit leidt tot angst en onzekerheid die hun ontwikkeling in de weg staat. Angst voor stigma weerhoudt veel jongeren ervan hulp te zoeken als ze psychische problemen ervaren en brengt hen ertoe allerlei activiteiten en vriendschappen af te breken.

Uit een peiling van de Nationale Jeugdraad (NJR, 2017) onder jongeren die behandeld zijn vanwege hun psychische kwetsbaarheden, blijkt dat stigma ook voorkomt in de zorg. Jongeren geven als voorbeeld dat er op basis van hun diagnose soms al wordt aangenomen dat ze iets niet zouden kunnen. De zorg sluit hierdoor minder goed aan bij de wensen en behoeften van de jongere, wat gevolgen heeft voor hun herstel.

>> Meer over stigma op de website van Samen Sterk zonder Stigma

Terug naar boven

Verhalen, goede voorbeelden en wetenschap

Dit project verzamelt verhalen van jongeren en professionals over hun ervaringen met stigma, maar ook goede voorbeelden van destigmatisering. Die voorbeelden en ervaringsverhalen vormen uiteindelijk samen met wetenschappelijke literatuur een kennisdossier. Hiermee wordt meteen duidelijk welke kennis nog mist, en waar toekomstig onderzoek zich op kan richten. Dat biedt voeding voor een kennisagenda die richting geeft aan nieuw onderzoek naar stigmatisering in Nederland. Samen met jongeren werken we bovendien aan voorlichtingsmateriaal voor jeugdhulpprofessionals, dat het bewustzijn van stigma in de jeugdhulp kan helpen vergroten.

Partners van het project

Dit is een project van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en de Nationale Jeugdraad.

De werkgroep Jeugd van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie wil kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren ontwikkelen, bundelen en toepassen. Deze werkgroep begeleidt dit project, levert kennis aan en denkt mee over de vorm en inhoud van onder andere vragenlijsten en focusgroepen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting tot steun VCVGZ.

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Vul de enquête in en werk mee, tegen stigmatisering

Het Kenniscentrum, het Nederlands Jeugdinstituut en de NJR willen graag meer weten over (de)stigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen. Bent u jeugdhulpprofessional en werkt u met deze groep? Vul de enquête in en help mee om meer inzicht te krijgen in de actuele kennis en mogelijke interventies tegen stigmatisering. U kunt reageren tot 2 oktober.