Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Methoden op indicatie

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek is aangewezen als de behandelaar wil weten of de gedragskenmerken van ADHD op school mogelijk samenhangen met over- of ondervraging van het kind.

Somatisch onderzoek

Wanneer de behandelaar vermoedt dat het drukke, impulsieve of afleidbare gedrag samenhangt met een somatisch probleem , zal somatisch onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek is ook geïndiceerd als er een vermoeden is van somatische comorbiditeit.

Niet (standaard) aanbevolen methoden

Observatie van kind of jongere

Eenmalige observatie van een kind door een professional, in de klas, thuis of in een behandel- of spelkamer kan een classificatie ADHD niet bevestigen noch uitsluiten, aangezien een observatie een momentopname is en (ADHD-)gedrag bovendien sterk context-gebonden is. Observatie kan eventueel ingezet worden wanneer er een grote discrepantie is tussen de rapportages van ouders en leerkrachten over het functioneren van het kind op school (richtlijn diagnostiek ADHD bij kinderen, 2018).

Neuropsychologisch onderzoek

In het handboek kinder- en jeugdpsychiatrie (2022) wordt beschreven wanneer een neuropsychologisch onderzoek ingezet kan worden. Neuropsychologisch onderzoek is niet geschikt om ADHD vast te stellen of uit te sluiten.

Aanvullend advies van de Expertgroep ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Dit kan ingezet worden als de professional wil weten of er sprake is van: (a) een vertraagde of stagnerende ontwikkeling (bijv. op gebied van motoriek of spraak-taal); (b) achterblijvende (school)prestaties (bijv. ondanks (boven)gemiddelde intelligentie); (c) een vermoeden van een hersenaandoening (bijv. bij pre- of dismaturiteit); (d) een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, maar waarbij het beeld niet helder is (bijv. als het onduidelijk is of er sprake is van een ontwikkelingsachterstand). Ook als er sprake is van stagnatie in de behandeling, ondanks goede motivatie, kan gekozen worden voor een neuropsychologisch onderzoek om meer zich te krijgen op het cognitieve sterkte-zwakte profiel (Lambregts-Rommelse et al., 2022).

Vragenlijsten

Vragenlijsten kunnen niet als diagnostisch middel gebruikt worden voor het classificeren van ADHD, gezien het grote risico op zowel onderdiagnostiek als overdiagnostiek bij het gebruik van een vragenlijst (richtlijn diagnostiek ADHD bij kinderen, 2018).