Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Van wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen

Poster Van wijk tot wetenschap 2017

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het kenniscongres Van wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen.

Op 23 november 2017 presenteerden duo’s van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Deelnemers ontdekten hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren betere hulp te kunnen bieden. Daarnaast presenteerden wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Leerdoelen

Tijdens ‘Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen’ wisselden sprekers en workshopleiders kennis uit met de deelnemers over nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingsinitiatieven en kennis over de zorg voor kinderen en jeugd. Dit is een voorwaarde voor samenwerken middels een gedeelde visie en werkwijze in de zorg voor kinderen en jeugd. Zo ontstaan er nieuwe inzichten, veelal direct te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Thema’s die hierbij aan de orde kwamen, waren onder meer:

 • samenwerking in de keten: tussen jeugd-ggz, onderwijs, wijkteam, gezin, sociaal netwerk, huisartsen, POH-GGZ, jeugdartsen en wetenschappers
 • nieuwe verbindingen tussen onderwijs en jeugdhulp
 • nieuwe methoden en praktische tools
 • zorg voor adolescenten en jongeren met verslavingsproblematiek en zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek
 • versterken van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden
 • ziekteverzuim en thuiszitters
 • begeleiding van MBO-studenten en leerlingen in het VSO
 • psychosociale problemen binnen gezinnen
 • vroegsignalering van onder meer borderline, autisme, LVB
 • transitiepsychiatrie 18-/18+
 • trauma en kindermishandeling, vluchtelingenkinderen en cultuursensitief werken
 • taalontwikkelingsstoornissen, eetstoornissen, seksueel grensoverschrijdend gedrag
Poster Van wijk tot wetenschap 2017

Sprekers

Norman Sartorius, keynote speaker op Van wijk tot wetenschap 2017

Norman Sartorius (keynote speaker)

Prof. dr. Norman Sartorius (1935) is een Kroatische psychiater en wordt beschreven als een van de meest prominente en invloedrijke psychiaters van zijn generatie. Hij is gespecialiseerd in neurologie en psychiatrie en promoveerde tevens in de psychologie. In zijn lange en succesvolle loopbaan hield hij zich bezig met klinisch werk, onderzoek en onderwijs aan de universiteiten van onder meer Zagreb, Londen en Genève. Daarnaast was hij hoofd van de afdeling Mental Health van de World Health Organization (WHO) en van de World Psychiatric Association. Dr. Sartorius zet zich nu in voor beleidszaken die hij belangrijk vindt voor een betere toekomst van de psychiatrie.

>> Lees het interview met professor Sartorius

Jochen Mierau

Jochen Mierau (keynote speaker)

Dr. Jochen Mierau is universitair hoofddocent gezondheidseconomie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In het project HeadsUP werkt hij samen met ggz-organisatie Accare. Dit onderzoek draait om de vraag: wat is de impact van goede kinder- en jeugdhulp op het hele leven, van kind tot volwassene? Wat gebeurt er met de levensloop van iemand als er vroeg in het leven behandeld wordt of wat later?

>> Lees het interview met Dr. Mierau

Workshops

De deelnemers aan ‘Van wijk tot wetenschap’ konden kiezen uit maar liefst 39 workshops, u ziet ze hieronder. De workshoppresentaties kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan info@kenniscentrum-kjp.nl.

Live Online Learning/online school in cultuursensitief werken en vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd – Kristel Logghe, Saskia Daalhof en Dominique Bekke

Werkt u als professional met jeugd van diverse culturele achtergronden? In deze workshop bieden Kristel Logghe (Learning Connected), Saskia Daalhof en Dominique Bekke (Indigo) u een inkijkje in de Live Online Leren (LOL) school. Hierin staat live online leren en interactie met collega professionals en experts centraal. Thema’s zijn cultuursensitief werken, vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek, risicojeugd en multiproblemgezinnen.

Integraal werken door middel van hoofdaannemerschap – Frank de Graaff en Timo van Doremalen

Frank de Graaff (gemeente Amsterdam) en Timo van Doremalen (gemeente Zaanstad) leggen uit hoe zij resultaatgerichte specialistische jeugdhulp bieden door als gemeente met één aanbieder als hoofdaannemer een resultaatafspraak te maken.

Het gaat om het kader! Hoe wet- en regelgeving binnen de jeugdhulp bepalend zijn – Janneke Kuin en René Zijlstra

In de jeugdhulp of de jeugd-GGz zijn diverse wetten als spelregels aan de orde. Zij bepalen het kader van de diagnostiek en behandeling, maar zij kunnen ongemerkt ook het speelveld veranderen of verkleinen. Voor professionals is het van belang dat zij weten hoe groot hun speelveld dan is.

Samenwerking voor goede zorg aan getraumatiseerde kinderen – Carolien Konijn en Ramon Lindauer

Veel kinderen op leefgroepen en in pleeggezinnen zijn getraumatiseerd. Traumaklachten blijven vaak onopgemerkt terwijl effectieve behandeling voor handen is. In nauwe samenwerking van jeugd-ggz en jeugdhulp zijn pleegouders en pedagogische medewerkers getraind. Of zij door deze training jeugdigen sensitiever benaderen en vaker traumabehandeling krijgen, is wetenschappelijk onderzocht. Carolien Konijn (Spirit) en Ramon Lindauer (de Bascule) zullen u meenemen in de training Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen, en onderzoeksresultaten bespreken.

Samen vroeg begonnen, veel gewonnen! – Suzanne Ceelen en Marjolein Schutte-Koning

In de workshop van het behandel- en expertisecentrum Jonge kind (0-7 jaar) wordt toegelicht hoe deze vorm van zorgdomeinoverstijgende integrale jeugdhulp vorm heeft gekregen. Middels een casus en video-materiaal wordt inzicht gegeven in de invulling van zorg en belang van integrale jeugdhulp voor deze doelgroep. Daarnaast worden onderzoeksresultaten besproken.

Pionieren in ‘de crisis’. In vogelvlucht de route van crisisvraag naar crisisaanbod! – Gerko Franken en Miriam Brouwers

Help, een jeugdige in crisis! Deze situatie komt u vast bekend voor. Maar waar vind ik de expertise voor alle crisisvragen? In de regio Haaglanden hebben verschillende ketenpartners de handen ineen geslagen voor een integraal crisisaanbod. In de workshop nemen Gerko Franken en Miriam Brouwers u graag mee in vogelvlucht van crisisvraag naar crisisaanbod.

“Te zot voor woorden”, een kruisbestuiving tussen taal en psychiatrie – Mariette Embrechts en Babette Diepeveen

Taalontwikkelingsstoornissen zijn met een vaak gerapporteerde prevalentie van 7% de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Er zijn signalen dat kinderen met deze problematiek niet of niet tijdig worden herkend. De verdenking is dat deze kinderen vaak onder een niet juiste diagnose in een verkeerd hulpverlenerstraject belanden. Babette Diepeveen (zelfstandig jeugdarts) en Mariette Embrechts (Leo Kannerhuis) zullen in de workshop de raakvlakken tussen de psychiatrie en de logopedie behandelen, meer specifiek tussen de taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en psychiatrische stoornissen, zoals autisme, ADHD en een angststoornis.

Straatwijzer, een online psycho-educatie module voor jongeren (>12 jaar) en hun ouders over een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische stoornissen – Sammy Roording, Anne van der Waa en Marieke Zwaanswijk

In deze workshop zullen Sammy Roording, Anne van der Waa (Karakter) en Marieke Zwaanswijk (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) u kennis laten maken met een nieuwe online psycho-educatie module, voor jongeren (>12 jaar) en hun ouders over een LVB en psychiatrische stoornissen (ADHD, ASS, angststoornis, depressie, ODD). Deze module is ontwikkeld in samenwerking met professionals en clienten en toegankelijk voor iedereen die met deze doelgroep werkt.

Samenwerking rondom jongeren met eetstoornissen? Ja, natuurlijk! Maar hoe? – Dorien Broekhuijsen en Doenja van Leeuwaarden

Nieuwsgierig hoe we in de regio Zwolle de zorg voor jongeren met eetstoornissen hebben verbeterd door intensievere samenwerking tussen de jeugd GGZ en het de afdeling kindergeneeskunde van Isala Klinieken te Zwolle? Kom dan naar onze workshop van Dr. D.M. Broekhuijsen en Drs. D. van Leeuwarden.

Team thuiszitters: Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school – Adriaan Verkade en Elske de Kanter

Bent u benieuwd hoe je echt aansluiting kunt krijgen bij jongeren die vanwege allerlei problemen langdurig thuiszitten? En hoe ze stapje voor stapje vertrouwen kunnen opbouwen om weer bij school aan te sluiten? Team Thuiszitters, dat in augustus 2016 van start ging, deelt indringende ervaringen met deze doelgroep. Adriaan Verkade en Elske de Kanter (Altra) laten u in de workshop ‘Team thuiszitters: met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school’ kennismaken met dit project.

Passend Plaatsen vanuit het Voortgezet Onderwijs in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs – Inez Berends en Joy Bijleveld

PI Research (ontwikkelaar en onderzoeker van methodieken) heeft in samenwerking met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen de methodiek ‘Passend Plaatsen’ ontwikkeld: een overwegingkader voor transparant en onderbouwd toewijzen van onderwijsondersteuning waarbij onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders centraal staan. In deze workshop wordt zowel het gezamenlijk vormgegeven ontwikkelingsproces als de resulterende methodiek (incl. effect, rol leerling, ouders en derden in het gesprek) toegelicht door Inez Berends (PI Research) en Joy Bijleveld (SWV Amsterdam).

Gameverslaving bij jongeren: Samen naar betere preventie en zorg – Elmar Fletterman en Lisette Waij

Deze workshop gaat over gameverslaving bij jongeren en de rol van co-morbiditeit en het gezin(systeem). Vanuit een multidisciplinair perspectief wordt ingegaan op signalen en kenmerken van overmatig gamen, hoe hiermee om te gaan en hoe hierin samen te werken. Tijdeze deze workshop bieden Elmar Fletterman (Brijder) en Lisette Waij (Parlan) wetenschappelijke kennis en inzichten uit de praktijk.

Intervenieren bij de aller eerste signalen van ASS – Claudine Dietz en Mieke van Andel

Claudine Dietz (Altrecht) en Mieke van Andel (GGD Regio Utrecht) geven een inkijkje in onze blended e-health methode ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de JGZ en de S-GGZ voor ouders van kinderen tot 4 jaar met verhoogd risico op ASS. Specialistische zorg wordt nu meer toegankelijk en laagdrempelig geboden wat de kwaliteit en versnelling binnen de zorg ten goede komt.

Veilig opgroeien, ook voor kinderen met een ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek – Els Jonker en Henrique Sachse

Kinderen van een ouder met psychische of verslavingsproblemen lopen risico op te groeien in een onveilig thuis. In deze workshop onderzoeken we samen met de deelnemers hoe we dit risico kunnen herkennen en beperken. En wie we daar in de wijk bij moeten betrekken. Els Jonker (GGD NOG) en Henrique Sachse (Veilig Thuis) zullen kennis aanreiken, casuïstiek bespreken en discussies voeren, hiermee hopen ze de deelnemers te prikkelen in hun eigen praktijk actief aan de slag te gaan voor kinderen ‘die zorgen’.

Versterking samenwerking tussen gemeente Ede en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie door middel van de pilot SOH Food Valley – Irene Koopman, Jan-Peter Stolte en Pauline Geuijen

De pilot SOH FoodValley wordt ingevuld en bewaakt door huisartsen, gemeenten/wijkteams en GGZ-aanbieders. De pilot richt zich op ondersteuning van huisarts, lokale teams en jeugdarts door een GZ-psycholoog via het drempelloos bieden van screeningsdiagnostiek, triage, behandeling, consultatie en overbruggingszorg. Belangrijkste doelstelling: kwaliteitszorg leveren, maar ook ketenversterking door betere samenwerking en communicatie tussen patiënten en hulpverleners. Irene Koopman (Karakter), Jan-Peter Stolte (gemeente Ede) en Pauline Geuijen (Karakter) lichten verschillende aspecten van deze pilot toe tijdens de workshop.

Verslavingsgedrag in de Wijk – Leontien Los, Joke Koevoets en Margriet Katoen

Veel vragen zijn er over gameverslaving en het gebruik van social media. Er worden echter weinig vragen gesteld over blowen en alcholgebruik vanuit de wijkteams aan de jeugdverslavingszorg en GGz. Hoe vinden we elkaar vanuit wijkteam, jeugd ggz en jeugdverslavingszorg om deze problemen aan te pakken? Wat hebbem de wijkteams nodig om het bewustzijn van verslavingsgedrag actueel te houden en hoe kunnen zij signaleren dat het een probleem is? Hetzelfde geldt voor jongeren in behandeling van de jeugd GGz. Leontien Los, Margriet Katoen (Brijder) en Joke Koevoets (Lucertis) nodigen u uit om deel te nemen aan deze discussie.

ThuisBest, samenwerking tussen verschillende jeugdzorg instellingen – Renée Dekker, Suzanne Pruijssers, Nicole Koenen, Annemarieke Blankenstein en Henk van de Bemd

ThuisBest is een manier van samenwerken, specifiek voor probleemjongeren. Renée Dekker (Prisma), Suzanne Pruijssers en Nicole Koenen (de Viersprong), Annemarieke Blankenstein (Viersprong RD&E) en Henk van de Bemd (SJSJ Almata) nodigen u uit om te komen kijken en luisteren naar de tussentijdse resultaten van hun wetenschappelijke studie die in 2014 gestart is.

Ketenaanpak ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag – Maurina Versloot en Muriale Mingels

Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het nodig dat jongeren bij eventuele problemen in de seksuele ontwikkeling of bij seksueel risicogedrag, passende hulp krijgen. Gebruikmakend van onderzoeksgegevens, casuïstiek en de werkwijze van Qpido zetten workshopdeelnemers samen met Maurina Versloot en Muriale Mingels (Spirit) op een rij wat er mogelijk is bij hun organisatie/gemeente om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen.

De aanpak van psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen – Lennard van Venrooij, Pieter Barnhoorn en Anne Marie Barnhoorn-Bos

De workshopleiders zullen in de workshop ‘De aanpak van psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen’ een discussie leiden over de verbetering van de samenwerking in de jeugdzorg en samen sparren over nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, ongrijpbaar? – Simone Kienhuis en Gemma Witteman

Bij ziekteverzuim met complexe problematiek lijkt onvoldoende expertise voorhanden. Deze jeugdigen lopen meestal ernstig vast en terugkeer naar school gaat niet of zeer moeizaam. Het ZET (Ziekteverzuim Expertise Team) staat voor een interinstitutionele aanpak van deze complexe problematiek en tevens ontwikkeling van expertise op het gebied van preventie van ziekteverzuim. Simone Kienhuis (GGD Twente) en Gemma Witteman (Karakter) leggen uit over wat de meerwaarde van het ZET is als aanvulling op de bewezen effectieve methode MZZL of de verzuimkaart in Twente.

Ruimte in je hoofd voor Headspace – Mary Rose Postma en Stefanie Rosema

Headspace ontstond 10 jaar geleden in Australië om jongeren van 12-25 jaar laagdrempelige hulp te bieden op het gebied van psychische of fysieke gezondheid, maar ook financiën, school of seksualiteit. In Headspace centra bieden vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals een luisterend oor en slaan zij een brug tussen jongeren en de hulpverlening. Stefanie Rosema (de Bascule) en Mary Rose Postma (Virenze Riagg Maastricht) informeren de aanwezigen graag over dit project en zullen hen vragen mee te denken over de inrichting van Headspace Nederland.

Safe & Sound Muziektherapie aan vluchtelingenkinderen binnen NT2-onderwijs – Linda Toussaint en Sander van Goor

Safe & Sound is een stabilisatiemethode voor vluchtelingenkinderen, ontwikkeld door Sander van Goor. De methode richt zich op het versterken van en het gebruikmaken van de veerkracht van deze kinderen middels Oplossingsgerichte Muziektherapie. Deze methode wordt al 2 jaar succesvol toegepast binnen NT2-onderwijs op Petrus-Canisius basisschool in Puth. In deze workshop laten Sander van Goor, muziektherapeut en Linda Toussaint, intern begeleider, u kennismaken met de methode.

Sociale vaardigheidstraining en Stop 4-7 training: Samenwerking tussen MOC t Kabouterhuis en basisscholen – Marianne Balfoort, Willemien Duvekot en Manon van den Ende

Marianne Balfoort, Manon van den Ende (MOC ‘t Kabouterhuis) en Willemien Duvekot (gemeente Amsterdam) vertellen over de samenwerking met wijkteams en basisscholen voor hun sociale vaardigheidstrainingen en Stop 4-7 trainingen voor jonge kinderen. Hoe kwam de samenwerking tot stand? Wat houdt de samenwerking in? Wat maakt de samenwerking succesvol? Welke randvoorwaarden zijn van belang?

Beslis onderbouwd over passende hulp bij gedragsproblemen – Marjan de Lange, Chadia Bouzakoura en Rena Eenshuistra

Wat zijn werkzame elementen in de aanpak van gedragsproblemen en hoe zet je die elementen het beste in om gedragsproblemen effectief aan te pakken? In deze workshop bespreken we een beslisboom voor wijkteams en oefenen we hiermee o.l.v. een GZ-psycholoog van een ouder-kindteam. Ook bespreken Marjan de Lange (Universiteit Utrecht), Chadia Bouzakoura (OKT Amsterdam) en Rena Eenshuistra (PI Research) praktijkonderzoek naar de beslisboom.

De ZRJ: wat kun je er mee? – Lianne Lekkerkerker, Anne Addink en Yara Lutgerhorst

De Zelfredzaamheidschaal voor Jeugdigen (ZRJ) is hét instrument om de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen in kaart te brengen. Maak kennis met de ZRJ en ontdek hoe we samen met wijkteams, j&o, lvb en cliënten werken aan een gebruiksvriendelijke app. Lianne Lekkerkerker, Anne Addink (NJI) en Yara Lutgerhorst (NIM) zullen in de workshop uitleg geven over de ZRJ en tevens de laatste ontwikkelingen met u delen. Deelnemers van de workshop krijgen ook de mogelijkheid om feedback te geven.

De oplossing: het Vraaganalyse Instrument? – Ingrid Kruizinga en Petra van de Looij

Wijkteams worden ingezet voor het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Zij moeten complexe problematiek in kaart brengen en tegelijkertijd eigen regie stimuleren. Wat betekent dit en hoe kun je dit aanpakken? Tijdens deze workshop wordt dit toegelicht door middel van een methodiek uit de praktijk.

Veiligheid bij geweld en mishandeling – een praktische en planmatige aanpak – Alfons Crijnen, Marie-José van Hoof, Frederike Scheper, Irma Hein en Linda Vogtlander

Veiligheid bij geweld en (kinder)mishandeling kan middels een concrete, gestructureerde, planmatige aanpak in ketensamenwerking en m.b.v. tweewekelijkse veiligheidsoverleggen succesvol geagendeerd en de aanpak ervan geïmplementeerd worden binnen de jeugdGGZ. Hoe is onderwerp van de workshop die Alfons Crijnen (de Opvoedpoli), Marie-José van Hoof (LUMC), Frederike Scheper (MOC ‘t Kabouterhuis), Irma Hein (de Bascule) en Linda Vogtlander (de Waag) zullen geven.

HYPE of Visie? Integrale zorg van jeugdhulpverlening en jeugd-ggz rond vroege detectie, diagnostiek en interventie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis – Christel Hessels en Maurits Struik

BPS wordt steeds meer gezien als ‘life span developmental disorder’. Onderzoek zich richt op vroege factoren en mechanismen die door de ontwikkeling heen een rol hebben in het ontstaan van BPS. Deze ontwikkeling biedt de ruimte voor innovatie op het gebied van de diagnostiek en de behandeling bij adolescenten. Een van de innovaties is een integratie tussen jeugdhulp en jeugd ggz binnen het behandelmodel HYPE. In deze workshop zullen Christel Hessels (GGzCentraal) en Maurits Struik (Youké) zullen in gaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek rondom vroege interventie van BPS in het algemeen het programma HYPE in het bijzonder en welke uitdagingen dit model geeft voor intersectorale samenwerking.

Samenwerking huisartsen en buurtteams: inzichten en lessen uit de Utrechtse Proeftuin basiszorg jeugd-ggz – Rob Gilsing en Marja van Bon

In de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz formuleerden vele bij de jeugd-ggz betrokken partijen een visie basiszorg jeugd-ggz. Vervolgens toetsten in drie wijken professionals 30 casussen: werken we volgens deze visie, waar en hoe kan het beter? We presenteren de opbrengsten en reflecteren op de meerwaarde van de Proeftuin.

Onzichtbare kinderen en kwetsbare ouders – Nelleke van der Boon en Brenda de Jong

”It’s easier to raise strong children than to repair broken men ”. Jonge kinderen (0-6) en hun ouders bij wie sprake is (geweest) van geweld en die leven in zeer stressvolle levensomstandigheden hebben baat bij vroeg ingrijpen, nog voor dat het kind een diagnose heeft! Integraal behandelaanbod en samenwerking tussen de ketenpartners vanuit een visie en plan, verhoogt de kans op succes.

Van de korven en de bijen – specialistische GGZ in de jeugdzorgwoongroepen – Margreet Ooms, Reino Stoffelsen en Lea Keijzer

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team van de Bascule (jeugd-ggz). Dit team werkt samen met de residentiële woongroepen van Spirit (jeugd- en opvoedhulp), door ‘in te vliegen’ wanneer dat nodig is. In de workshop staat het hoe en waarom van deze samenwerking rondom jongere en gezin centraal: complex, vruchtbaar en inspirerend.

Vroegsignalering in de polder – Dineke Rang, Sylvie Cordeiro Neves en Anita Gelmers

In Almere loopt het traject Vroegsignalering. Dit is een samenwerking tussen de jeugd GGZ (Fornhese), JGZ, en (Passend) Onderwijs. Met als doel vroegtijdige signalering van psychosociale problematiek om stagnatie in de ontwikkeling van het kind te voorkomen. En om zo tijdig interventies vanuit onderwijs en/of jeugd GGZ in te zetten. Dineke Rang (GGZ Centraal-Fornhese), Sylcie Cordeiro Neves (GGD Flevoland) en Anita Gelmers (SWV PO en VO Almere) leggen uit hoe Vroegsignalering is vormgegeven en zullen de aanwezigen inzicht geven hoe zij dit kunnen toepassen in hun eigen werkveld.

JIM: volwaardig samenwerken met buren, familie en vrienden – Levi van Dam, Astrid Boot, Leonie Manthey en Joyce Peters

Het werken met JIM wordt op diverse manieren toegepast, maak binnen deze workshop kennis met JIM binnen FACT-jeugd, in combinatie met de Raatmakers werkwijze, in een intersectoraal team en als een alternatief voor uithuisplaatsing. Hoe werken instellingen uit de psychiatrie, verslavingszorg, zorg voor licht verstandelijk beperkten en jeugdhulp met JIM? Wat vraagt het van professionals om volwaardig samen te werken met JIMs en welke tools zetten zij hier voor in? De workshop wordt verzorg door professionals van Lucertis, Youke, Reinaerde, Childpoint, De Buitenwereld en stichting JIM.

BinK: Geïntegreerde psychiatrische Behandeling in de Klas – Marco Braam en Nina Molendeijk

Door de wet op passend onderwijs volgen steeds meer kinderen met psychiatrische problematiek (regulier) onderwijs. Dat zorgt voor extra uitdagingen voor zowel leerkrachten als het kind. BinK, een samenwerking tussen Karakter en SGM De Brouwerij, speelt hierop in door psychiatrische behandeling te bieden ín de klas van het kind. In deze interactieve workshop leert u aan de hand van casuïstiek en videobeelden alles over de manier waarop Behandeling in de Klas (BinK) wordt aangeboden, wat de ervaringen zijn van kind en school, en wat de effecten zijn van deze samenwerking.

Participatie MBO-studenten bij verbetering van de begeleiding in school – Liesbeth Buijs en Janneke Metselaar

De academische werkplaats Transitie Jeugdzorg Friesland heeft van ZonMW een subsidie verworven en doet nu samen met de jongerenwerkers van School Als Werkplaats een participerend onderzoek onder studenten uit het MBO. De opbrengst moet zijn: een verbeterde aansluiting tussen de werkwijze SAW en de studenten die begeleiding nodig hebben. Plus manieren waarop studenten elkaar kunnen versterken. Het gaat om studenten met psycho sociale problematiek. De workshop zal bestaan uit een toelichting op het onderzoek en de werkwijze “School Als Werkplaats”. Verder zal aangegeven worden hoe het onderzoek tot dan toe verlopen is. Liesbeth Buijs (Friesland College), Els Evenboer en Janneke Metselaar zullen aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk met de zaal gesproken gaan worden over de dilemma’s die we tegen zijn gekomen. Dit aan de hand van voorbeelden.

Kwetsbare gezinnen versterken vanuit netwerken – Cecil Prins en Maurice Damen

Onderzoek toont aan dat voor juist kwetsbare gezinnen de specialistische hulp niet of te laat in beeld komt. Dit leidt tot onnodig lijden voor kind en gezin door onderbehandeling of te late behandeling. Door het verbinden van netwerken kan specialistische hulp daar worden ingezet waar en wanneer het het meest effectief is. Cecil Prins (GGZ Drenthe) en Maurice Damen (Icare Jeugdgezondheidszorg) willen gezamenlijk met de deelnemers verschillende cases bespreken en analyseren.

Onderzoekspresentaties

Naast de workshops waren er presentaties waarin onderzoekers hun laatste bevindingen deelden.

Thema Onderzoek naar signalering en diagnostiek

 • Symptomen van reactieve hechtingsstoornis (RAD) en sociaal ontremd contactstoornis (DSED) bij thuiswonende kinderen – Frederike Scheper
 • Academische Werkplaats Gezin aan Zet – Janna Eilander en Laura Nooteboom
 • Signalering en bejegening risicojeugd – Natasja Hornby
 • Een toolkit om de diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen met autisme te verbeteren. – Albert Boon
 • Nieuwe data infrastructuur biedt talloze mogelijkheden voor onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie – Annelies Laurenssen

Thema Onderzoek naar uitkomsten en doelmatigheid

 • Kostenevaluatie van behandelingen binnen de jeugd GGZ in Nederland – Hermien Dijk, Roel Freriks ea
 • Behandeluitkomsten binnen de jeugdzorg: de opbrengst van Routine Outcome Monitoring – Steffi Gevers
 • Clientwaardering als onderdeel van ROM, wat is het waard? – Sjouk de Boer
 • ACT-cursus voor ouders; Effect onderzoek naar begeleiding voor ouders o.b.v. Acceptance en Commitment therapie. – Denise Bodden en Denise Matthijssen
 • Nieuwe data infrastructuur biedt talloze mogelijkheden voor onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie – Annelies Laurenssen