Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Van wijk tot wetenschap 2016

Poster Van wijk tot wetenschap 2016 - groot

De jeugdhulp heeft een grote hoeveelheid betrouwbare kennis voorhanden. Voor jeugdigen die hulp nodig hebben is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar hoe kan deze kennis efficiënt toegepast worden? Wie zijn per geval de juiste samenwerkingspartners? Hoe ontstaat er een gedeelde werkwijze met deze partners? Welke kennis missen we nog?

Deze vragen kwamen aan bod tijdens het Kenniscongres 2016 van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Met deskundige sprekers uit de jeugdpsychiatrie, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Deelnemers spraken over samenwerkingsmodellen, volgden lezingen en gingen in debat. Zo kregen zij overzicht en grip op de transformatie.

Van wijk tot wetenschap: hét kenniscongres voor de jeugdhulp, waar alle professionals om de kinderen heen gaan staan.

Leerdoelen

Tijdens ‘Van wijk tot wetenschap’ wisselden sprekers en workshopleiders kennis uit met de deelnemers over nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingsinitiatieven en kennis over de zorg voor kinderen en jeugd.  Dit is een voorwaarde voor samenwerken middels een gedeelde visie en werkwijze in de zorg voor kinderen en jeugd. Zo ontstonden er nieuwe inzichten, veelal direct te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Thema’s die hierbij aan de orde kwamen, waren onder meer:

  • samenwerking in de keten: tussen jeugd-ggz, onderwijs, wijkteam, gezin, sociaal netwerk, huisartsen, POH-GGZ, jeugdartsen en wetenschappers
  • nieuwe verbindingen tussen onderwijs en jeugdhulp
  • inkoop en kosteneffectiviteit binnen de jeugdhulp
  • nieuwe methoden en praktische tools
  • zorg voor adolescenten en jongeren in de transitie naar volwassenheid
  • trauma, kindermishandeling, vluchtelingenkinderen
  • slaapproblemen, middelengebruik, SOLK, LVB
  • preventie
Poster Van wijk tot wetenschap 2016 - groot

Sprekers

Jan Buitelaar, dagvoorzitter op Van wijk tot wetenschap 2016

Prof. dr. Jan Buitelaar (dagvoorzitter)

Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het UMC St. Radboud. Hij is hoofd van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum, en voorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op dit moment leidt hij diverse onderzoeksprojecten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag, en stemmingsproblemen.

Interview met Jan Buitelaar

Eveline Crone, keynote speaker op Van wijk tot wetenschap 2016

Prof. dr. Eveline Crone (keynote speaker)

Eveline Crone is hoogleraar op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze is senior onderzoeker bij het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC). Haar onderzoek richt zich op de hersenontwikkeling van menselijke cognitie en gedrag van kinderen en adolescenten.

Keynote-presentatie | Interview met Eveline Crone

Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Bram Orobio De Castro (keynote speaker)

Bram Orobio De Castro is onder meer hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij initieert, superviseert en coördineert onderzoek en onderwijs op het gebied van de ontwikkelingspsychologie. Hij houdt zich met name bezig met de ontwikkeling van sociaal gedrag en de effectiviteit van antipestprogramma’s.

Keynote-presentatie | Interview met Bram Orobio de Castro

Philippe Delespaul, keynote speaker op Van wijk tot wetenschap 2016

Prof. dr. Philippe Delespaul (keynote speaker)

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit van Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan in Zuid-Limburg. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van diensten en innovatie voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen (Mental Health Innovation).

Keynote-presentatie | Interview met Philippe Delespaul

Workshops

De deelnemers aan ‘Van wijk tot wetenschap’ konden kiezen uit maar liefst 39 workshops. Hieronder ziet u de workshops (gegroepeerd per thema). De workshoppresentaties kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan info@kenniscentrum-kjp.nl.

Samenwerken in de wijk en jeugdgezondheidszorg

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK; voorbij de scheiding tussen lichaam en geest – Ingeborg Visser en Meta Oldenziel

Deze workshop laat zien hoe professionals in de wijk of hun praktijk samen met kinderen en hun ouders in kaart kunnen brengen welke factoren een rol spelen bij SOLK. Dit geschiedt middels een biopsychosociaal model met aandacht voor ontschuldigen, normaliseren en belang van taal in de communicatie met kinderen met SOLK.

JIM werkt: samenwerken met informele mentoren om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen – Levi van Dam

Een oom, tante of buur als Jouw Ingebrachte Mentor (JIM): de eerste ervaringen bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar zijn positief. Het werken met deze informele mentoren die invloed hebben en langdurig betrokken zijn, biedt nieuwe kansen in zowel de wijkgerichte – als specialistische zorg. In de workshop ‘JIM werkt’ laat Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum en ontwikkelaar van deze aanpak, u kennismaken met de werkwijze en de eerste resultaten.

VoorZorg: preventie van kindermishandeling, het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van ontwikkelingskansen van aanstaande jonge moeders en kinderen – Marieke Timmermans en Jeanette van den Brink

Kindermishandeling en verwaarlozing hebben grote gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep – jonge hoog-risico zwangeren – om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen, maar ook van de moeders te vergroten. VoorZorg is een effectieve interventie, kosten-effectief en kan hèt verschil maken in het leven van deze kwetsbare doelgroep.

Specialistische ondersteuning huisarts (en wijk) in de jeugdzorg en jeugd-ggz – Patricia van Deurzen, Erik Otten en Michel Meuwissen

In de Jeugdzorg en Jeugd GGZ is behoefte aan nieuwe arrangementen die huisartsen, wijkteams en jeugdartsen op pragmatische wijze verbinden aan GGZ-aanbieders voor kinderen en jeugdigen. Het poortwachterschap en het probleemoplossend vermogen van de huisarts kan worden versterkt door een slimme verbinding met expertise vanuit de Jeugd GGZ te creëren. De SOH, veelal een GZ-psycholoog, wordt ingezet voor screeningsdiagnostiek, triage en kortdurende behandeling, snel, dicht bij huis, zonder etikettering en met zoveel mogelijk eigen regie voor patiënt en ouders. Deze werkwijze moet bijdragen aan kwaliteitszorg, demedicalisering, versterking van de zorgketen en kostenefficiëntie.

Beelden in de zorg – Pieter en Anne Marie Barnhoorn

‘Regie bij de cliënt’ of ‘de dokter weet wel wat goed voor je is’. Taal verraadt onze visie op zorg. Er heerst soms wel haast Babylonische spraakverwarring tussen verschillende spelers in de zorg. Samenwerken wordt daardoor wel een erg grote uitdaging. Vanuit welke visie werkt u?

Jonge Mantelzorgers – Karlijn Nanninga

Jonge mantelzorgers verdienen extra aandacht. Door het zorgen voor hun vader, moeder, broer of zus hebben zij taken en verantwoordelijkheden die niet standaard horen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Maar waar vind je deze jonge mantelzorgers? Hoe bereik je hen en op welke manier kun je hen ondersteunen?

Psychische problematiek bij kinderen en jongeren

Kind en Moord; over hoop, kracht en relatie – Alfons Crijnen

Getuige zijn van de moord op je vader of moeder. Onvoorstelbaar, maar toch overkomt het kinderen. Dr. Alfons Crijnen (De Waag) bespreekt in de workshop ‘Kind en moord’ de vragen waar u als hulpverlener mee te maken krijgt in de opvang van kinderen die getuige zijn van moord op hun ouder. Betrouwbare kennis is onmisbaar voor het bieden van de beste hulp aan kinderen met traumagerelateerde problematiek.

Slecht slapen bij jongeren: wanneer reden tot zorg? – Frits Boer, Monique L’Hoir, Jeanette Hop en Kristiaan van der Heijden

Slaapproblemen bij jongeren komen niet zelden voor. Iedereen die met jongeren werkt, kan ermee in aanraking komen. Maar hoe bepaalt u of deze problemen op zichzelf staan of dat er meer aan de hand is? In de workshop ‘Slecht slapen bij jongeren. Wanneer reden tot zorg?’ bespreken Frits Boer en collega’s hoe u dit verschil maakt en hierop kunt inspelen in uw werk.

Baby Extra; extra aandacht voor contact tussen kwetsbare ouders en hun baby – Barbara Kerkhofs en Marion Mertens

Regionaal expertisecentrum Baby Extra is een samenwerkingsverband van hulpverlenende organisaties in de regio Eindhoven. Het project ondersteunt kwetsbare (aanstaande) ouders met een baby (tot 1 jaar) met een kort preventief aanbod met o.a. video-interactiebegeleiding, gericht op het contact tussen ouder en kind, ter voorkoming van hechtingsproblemen.

Interpersoonlijke psychotherapie bij adolescenten (IPT); ‘Beter samen’ met ouders en school – Cécile Gunning

Interpersoonlijke psychotherapie bij adolescenten (IPT-A) richt zich op de verbetering van de interpersoonlijke relaties en het terugdringen van depressieve klachten en symptomen. Het betrekken van ouders en school is hierbij belangrijk en levert in de praktijk positieve resultaten op. Psycholoog Cecile Gunning laat u in de workshop ‘Interpersoonlijke psychotherapie bij adolescenten – ‘Beter samen’ met ouders en school’ kennismaken met deze therapie.

Blended behandelen als verbindende factor in de keten – Myriam Limper en Maaike Zijsling

De toevoeging van digitale componenten in het reguliere behandeltraject resulteert in zogeheten “blended hulpverlening”, een nieuwe manier van werken met vele mogelijkheden. Dit biedt grote mogelijkheden, o.a. voor meer transparantie, eigen regie en overzichtelijker werken in de jeugdketen. De voordelen, nadelen do’s en don’ts worden gedeeld.

Jongeren bereiken die niet in zorg komen: de werkwijze van 99gram.nl – Jolinde Spoelstra-Niezink

Voor sommige jongeren is de drempel om hulp te zoeken voor hun problemen te groot. Vaak speelt er schaamte mee. Jolinde Spoelstra-Niezink (Accare) vertelt u in de workshop ‘Jongeren bereiken die niet in zorg komen: de werkwijze van 99gram.nl’ over de website waarmee Accare jongeren wil bereiken die risico lopen op het ontwikkelen van een eetstoornis. De werkwijze kan een inspiratie zijn voor het bereiken van andere kwetsbare jongeren die nog niet in zorg komen.

Vroegsignalering bij middelengebruik … en dan? – Leontine Los en Margriet Katoen

Praten met jongeren over middelengebruik is niet gemakkelijk. Niet voor ouders, maar ook niet voor hulpverleners en leerkrachten. Vaak voelen zij een drempel om over dit onderwerp te beginnen. Als blijkt dat er sprake is van middelengebruik zijn zij vaak handelingsverlegen of ontstaat er een discussie binnen het team over wat ‘normaal’ gebruik is. Leontien Los en Margriet Katoen (Brijder) delen in de workshop ‘Vroegsignalering bij middelengebruik … en dan?’ hun kennis met iedereen die met dit probleem te maken heeft. U leert hoe u het gebruik kunt signaleren en het gesprek met de jongere kunt aangaan en wat daarbij de invloed is van uw eigen waarden en normen.

Complex trauma bij kinderen: samen doen wat werkt – Irma Hein, Mariska de Baat en Leanthe van Harten

In deze workshop worden deelnemers geïnformeerd over de meest recente kennis op het gebied van complex trauma: zowel uit praktijk als uit onderzoek, en zowel uit de jeugd-ggz als uit de jeugdhulp. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan over de samenwerking tussen opvoeders in de jeugdhulp en behandelaren in de jeugd-ggz en verbetermogelijkheden in de zorg aan kinderen met complex trauma.

Na de vlucht: Opvang en gezondheidszorg voor kinderen en gezinnen die gevlucht zijn – Trudy Mooren

In 2015 is het aantal kinderen al dan niet in gezinsverband in korte tijd enorm toegenomen door het oplopen van escalaties van geweld en conflict. Wat hebben zij nodig om zich verder goed te ontwikkelen? Wat zijn symptomen? Wat zijn tekenen van terugslag en wat van veerkracht? Hoe kan veerkracht worden ondersteund? In deze workshop wordt op problematiek en veerkracht van deze nieuwkomers in gegaan.

Praktische psychiatrische diagnostiek bij kinderen met een licht of matig verstandelijke beperking – Wouter Groen

De workshop biedt praktische handreikingen voor de psychiatrische diagnostiek bij kinderen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt middels uitleg over het KPO, zien en bespreken van video- en casusmateriaal. In de afsluitende discussie wordt de informatie van de KPOs en de informatie uit de intake geïntegreerd tot een beschrijvende diagnose.

Het palet van kinderen en jongeren met een LVB – Xavier Moonen

De term LVB wordt gebruikt om mensen te typeren die om verschillende redenen functioneren op het niveau van een LVB. In de workshop wordt dit nader verklaard. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van de SCIL en voor tips om effectief met mensen met een LVB te communiceren in therapie.

Grip op de transformatie

Kostenefficiënte jeugdhulp – Peter Dijkshoorn en Hermien Dijk

De maatschappelijke kosten van enkele psychische stoornissen zijn inmiddels in kaart gebracht. De maatschappelijke baten van de hiervoor benodigde jeugdhulp zijn echter nog ongewis. In deze workshop wordt een kosten-batenanalyse gemaakt om antwoord te krijgen op de vragen: Wat kost onze jeugdhulp? En: Wat levert onze jeugdhulp op?

Transitiepsychiatrie – Rianne Klaassen

75% van de psychische stoornissen manifesteert zich voor het 25e levensjaar. Hoewel jongeren in deze levensfase fysiek sterk zijn, zijn ze psychisch kwetsbaar. De ziektelast als gevolg van psychiatrische problemen is bij jongeren hoog. De lange termijn gevolgen van psychische stoornissen worden verergerd door te laat of geen hulp krijgen.

Zorginkoop en zorginhoud: gescheiden werelden? – Grietje Kalfsbeek en Chantal van Liefland

Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders gaan zowel over inhoud en innovatie als over contracten en budgetten. Het lijken in de praktijk twee werelden met een eigen taal en agenda. Toch zijn deze werelden afhankelijk van elkaar. Het gaat immers om goede zorg voor de jeugd, die niet duurder is dan nodig. Chantal van Liefland (gemeente Haarlem) en Grietje Kalfsbeek (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) vertellen in de workshop Zorginkoop en zorginhoud: gescheiden werelden? zien hoe zij hiermee omgaan.

Feedback Informed Treatment; samen op weg naar kwaliteitsverbetering en kostenbesparing – Liz Pluut

FIT is een complete, eenvoudige en evidence-based werkwijze om de kwaliteit en de resultaten van behandeling in de jeugdhulpverlening te verbeteren. Vele wetenschappelijk onderzoeken hebben aangetoond dat FIT de effectiviteit van de hulp verdubbelt en tegelijkertijd de drop-out rates (50%), verslechtering van cliënten (33%) en de kosten in de behandeling sterk naar beneden brengt.

Samenwerken met het onderwijs

School als werkplaats: ggz tot in de MBO-klas – Liesbeth Buijs en Avalon Heyligers

Een betere samenwerking tussen school en hulpverlening kan schooluitval en uiteindelijk maatschappelijke uitval terugdringen. Door eerder te signaleren kunnen jongeren met psychische problemen tijdig ondersteuning krijgen. Dat zijn het uitgangspunten van de samenwerking ‘School als Werkplaats’ (SAW). Liesbeth Buijs en Avalon Heyligers (Friesland College) laten u kennismaken met deze methode in de workshop ‘School als werkplaats: ggz tot in de MBO-klas’.

Met vrijwillige mentoren van basisschool naar de brugklas – Maria Wassink en Gysbert Bergsma

Wilt u kennismaken met mentoring als begeleidingsinstrument? Wilt u verkennen wat krachtige rolmodellen kunnen betekenen voor kinderen, in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? Doe mee met de workshop van School’s cool. School’s cool biedt ondersteuning door vrijwillige mentoren aan kwetsbare kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben in het organiseren van hun schoolwerk en in het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen.

School2Care; hoe beweeg je jongeren tot meedoen? – Janet Schut en Sanne Pronk

In deze workshop maken deelnemers kennis met de visie en werkwijze van School2Care, een 8.00 tot 20.00 uurs aanpak met een geïntegreerd aanbod van onderwijs, (jeugd)zorg en begeleidde vrijetijdsbesteding. De workshopleiders bespreken hoe de uitgangspunten van het integrale programma van nut kunnen zijn in andere settings om ervoor te zorgen dat jongeren zich weer verbinden met de maatschappij.

Scholen hebben de jeugd ggz nodig! – Dolf van Veen en Marij Bosdriesz

Samenwerking tussen onderwijs en jeugd-ggz is belangrijk voor een optimale ondersteuning van kinderen. Maar hoe staat het met die samenwerking na alle verschuivingen in het onderwijs en de zorg? Dolf van Veen en Marij Bosdriesz (NCOJ) onderzoeken in de workshop ‘Scholen hebben de jeugd-ggz nodig!’ waar nieuwe kansen liggen en welke initiatieven daar goede voorbeelden van zijn.

GGz behandeling op school en thuis – Anne Marie Barnhoorn

De ggz komt naar je toe! Vanuit de wijkteams en de specialistische ggz kan behandeling plaatsvinden op de plek waar de problemen zich voordoen: thuis, maar ook op school, de stageplek of de voetbalclub. Jeugdigen en hun ouders zijn zo gemakkelijker te motiveren en profiteren meer van de behandeling. Anne Marie Barnhoorn (GGZ Rivierduinen) legt in de workshop ‘Ggz-behandeling op school en thuis’ uit hoe u dit aanpakt. En hoe u door een goede samenwerking in de keten intensievere behandelvormen (zoals opname) kunt voorkomen.

Samenwerking in de brede jeugdhulp

De GIPS-methode: resultaatgericht samenwerken bij kindermishandeling – Linda Vogtländer en Sander van Arum

Het ontbreken van samenwerking tussen ketenpartners blijkt het belangrijkste probleem bij ernstige onveiligheid binnen problematische gezinnen. De vraag is nu hoe gezin en hulpverleners systeemgericht en resultaatgericht kunnen samenwerken om de veiligheid van kinderen te vergroten. De GIPS-methodiek geeft hier een antwoord op. Linda Vogtländer (de Waag) en Sander van Arum laten u in de workshop ‘De GIPS-methode: resultaatgericht samenwerken bij kindermishandeling’ kennismaken met deze methode.

Samenwerken in het sociale domein – Marloes van Rossum en Maarten van Grevenstein

In Wageningen heeft in het afgelopen jaar een pilot gelopen genaamd ‘Proeftuin samenwerking binnen het sociaal domein in Wageningen’. In deze workshop worden de ervaringen gedeeld en kan men met elkaar van gedachten wisselen over wat goede samenwerking en afstemming betekent binnen de 0e, 1e en 2e lijnszorg op het gebied van de kinder- en jeugdhulpverlening.

Samen1Plan: Effectief en Efficiënt Samenwerken in de Jeugdhulp – Ellen Loykens

Samen1Plan is een werkwijze én een gratis online hulpverleningsplan. Het doel is om samen te werken in de jeugdhulp op een eenvoudige, effectieve en efficiënte manier. De werkwijze sluit aan op de 1gezin1plan1regisseuraanpak. In de workshop ‘Samen1Plan: effectief en efficiënt samenwerken in de jeugdhulp’ laat Ellen Loykens (Molendrift) u kennismaken met deze werkwijze.

Samenwerken aan effectieve basishulp – Esther Alblas

Met de komst van de transformatie en de uitvoer van wijkgerichte zorg is er een nieuw vak aan het ontstaan. De uitvoer kent verschillende vormen. Door onderzoek en transformatiebijeenkomsten wordt geprobeerd te duiden wat wijkgerichte zorg inhoudt, wanneer deze effectief is en hoe deze verder kan worden ontwikkeld tot een nieuwe professie.

Basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten – Annelies Tukker, Jet Smit, Ruth Lenstra, Rebecca Houtman en Sofie Vloothuis

In de gemeente Utrecht werken huisartsen, buurtteam, gemeente en jeugd-ggz samen in de academische werkplaats. Hierin werken zij aan het gezamenlijk organiseren van basiszorg voor jeugdigen met psychische problemen. Het doel: de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plek. In de workshop ‘Basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten’ informeren medewerkers van gemeente Utrecht u over de verkregen inzichten en de eerste uitkomsten van proeftuinen in drie Utrechtse wijken.

Psychoeducatie over gedragsproblemen: hoe de motivatie van ouders vergroten om optimaal van hulpverlening gebruik te maken – Walter Matthys en Christine Boersma

(5e Ronde, workshop 29: 14.55-15.40 uur)

Voor een vruchtbare samenwerking met de hulpverlening is de eerste stap dat ouders goed geïnformeerd zijn over de problematiek. De kansen om ouders beter bij de hulpverlening te betrekken middels een nieuw boek voor ouders van kinderen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen worden besproken.

Gedeelde besluitvorming en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming – Sanne Berens en Maroeska Pietersen

De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen professionals én cliënten in de brede jeugdhulp en jeugdbescherming. Een belangrijk element in al deze 14 richtlijnen is gedeelde besluitvorming. Samen met een professional uit de praktijk zullen wordt tijdens deze workshop het onderwerp gedeelde besluitvorming geadresseerd. Hoe geef je dit vorm in de praktijk? En hoe helpen de richtlijnen hierbij?

ScienceInASentence – Rik Knipschild, Nanda Lambregts-Rommelse en Fleur Velders

Praktijk en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ideeën uit de praktijk worden door wetenschappers getoetst. Wetenschappers dragen op hun beurt inzichten aan waar de hulpverlener zijn handelen op afstemt. Ondanks het belang van een goede samenwerking bestaat er soms een onnodige kloof tussen praktijk en wetenschap. #ScienceInASentence is een initiatief dat beoogt deze kloof te overbruggen.

Innovation ontwikkelen met jongeren – Swanet Woldhuis

Bij het ontwikkelen van behandelaanbod, van nieuwe tools en bijeenkomsten is het van belang om cliënten hierbij te betrekken, zodat de doelgroep beter bereikt kan worden. Het goed neerzetten hiervan vraagt om een gedegen voorbereiding. In deze workshop worden voorbeelden gegeven van hoe jongeren betrokken kunnen worden, waar rekening mee moet worden gehouden en hoe de samenwerking een succes kan worden. De workshop wordt gegeven met twee jongeren uit de doelgroep.

Effectief versterken van veelvoudige therapeutische allianties in de jeugdzorg -Audri Lamers en Anne Krabbendam

De therapeutische alliantie tussen jongeren, ouders en behandelaren is verbonden met behandeluitkomsten. In deze workshop worden bewezen effectieve therapeutische strategieën besproken en geoefend om de alliantie te versterken tussen jongeren, ouders en hulpverleners.

Presentaties

Naast de workshops waren er presentaties van 10 minuten waarin onderzoekers hun laatste bevindingen deelden.

Thema Neurobiologie

Determinanten voor het lange termijnbeloop van ADHD symptonen – Djûke Brinksma

ADHD is een veelvoorkomende stoornis in de kindertijd die kan voortduren tot in de volwassenheid. Het is belangrijk om te weten waarom ADHD-symptomen afnemen bij de één maar niet bij de ander. Onderzocht is of (de interactie tussen) genen en omgevingsfactoren bijdragen aan een (verschillend) lange termijnbeloop van ADHD-symptomen gedurende de adolescentie.

Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen bij genetische syndromen – Sabine Mous

Tubereuze Sclerose Complex (TSC) is een genetische aandoening die gekenmerkt wordt door hersenpathologieën en een hoge prevalentie van autismespectrum stoornissen. In deze pitch zal een wetenschappelijk onderzoek besproken worden waarin de relatie tussen deze hersenpathologieën en de ernst van autismespectrum kenmerken is onderzocht bij een groep kinderen met TSC.

Prenatale blootstelling aan SSRI’s – Hanan el Marroun

In deze pitch zal worden ingegaan op het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap (SSRI’s) en hoe SSRI-blootstelling in de baarmoeder mogelijk de ontwikkeling van het kind zou kunnen beïnvloeden.

Thema Uitkomsten behandeling

Vies is niet gevaarlijk, dwangstoornis – Annelieke Hagen

Cognitive Bias Modification (CBM) is een nieuwe computergestuurde methode om disfunctionele cognities, die bij dwang vaak voorkomen, te veranderen. CBM kan thuis zonder hulp van een therapeut worden gedaan. Tijdens de pitch worden voorbeelden van de methode getoond. Ook worden de rationale van deze vorm van behandeling, buitenlandse onderzoeksresultaten en tenslotte ook de resultaten van onze eerste (pilot)studie besproken.

Middelengebruik – Sjouk de Boer

Het algemeen dagelijks functioneren bij follow-up van dropouts en voltooiers van een residentiële orthopsychiatrische instelling werd vergeleken, waarbij naast factoren die eerder in verband zijn gebracht met dropout, gekeken is naar de invloed van vroege gedragsproblemen, cannabis gebruik voorafgaand aan opname en mannelijk geslacht.

De intensieve week – Pascalle Dol

Een keer per week een therapiesessie is niet voor iedereen goed. Vooral huiswerkopdrachten leveren problemen op, met als gevolg een stagnerende behandeling. Kortdurende, zeer intensieve therapie kan een oplossing zijn. In de pitch wordt de rationale van een intensieve poliklinische behandeling (‘de intensieve week’) besproken. De opzet van de week wordt uitgelegd en getoond middels een filmpje. Daarnaast worden de resultaten van een aantal van deze intensieve weken gepresenteerd.

Methylfenidaat – Anne-Flore Matthijssen

De afgelopen tien jaar is het aantal voorschriften methylfenidaat aan kinderen en jongeren verviervoudigd. Dit heeft geleid tot zorgen over mogelijke overbehandeling. Door middel van een grootschalige audit (N=500) is onderzocht hoe goed richtlijnen rond het voorschrijven van methylfenidaat en het diagnosticeren van ADHD zijn nageleefd met als uiteindelijke doel de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren te verbeteren.

Automutilatie bij jongeren met verschillende persoonlijkheidsstoornissen – Kirsten Hauber

De psychosociale en economische last van jongeren met (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen is hoog. Vroege opsporing en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie is belangrijk. Daarom was het doel van deze cohort studie om de uitkomst te evalueren van een (dag)klinische psychotherapie onder een grote groep adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen.

Thema Alternatief onderzoeksdesign

Gezin aan zet – Janna Eilander en Laura Nooteboom

Gezin aan Zet ontwikkelt samen met een aantal Jeugd- (en Gezins) teams uit Holland Rijnland en Den Haag een zelfevaluatiecyclus. Doel hiervan is het zelfsturend en zelflerend vermogen van de teams te versterken om uiteindelijk ouders en jeugdigen te kunnen stimuleren meer eigen regie te voeren.

PicASSo project – Iris Smeekens

Binnen het PicASSo-project, een wetenschappelijk onderzoeksproject naar het effect van “Pivotal Response Treatment” wordt onderzocht hoe een robot kan worden ingezet in de behandeling voor jonge kinderen met ASS. In de pitch zal worden besproken hoe een robot wordt ingezet en wat de eerste ervaringen van kinderen en ouders zijn.

RDI uitkomsten autisme onderzoek – Sylvana Robbers

Van ruim 3000 cliënten met een hoofddiagnose in het autismespectrum zijn praktijkdata (o.a. ROM-gegevens) verzameld. In de pitch worden deze behandelresultaten besproken, waarbij wordt ingegaan op factoren en variabelen die verschillen tussen cliënten en zorgtypen verklaren. Het bespreken van deze uitkomsten draagt bij aan het actief leren van ROM-data en zorgoptimalisatie.

Traumabehandeling – Rik Knipschild

Haastige spoed, zelden goed? Wel als het gaat om behandeling van posttraumatische stressklachten (PTSS). Toch zijn er richtlijnen en behandelprotocollen die, bij complexere PTSS, pleiten voor een gefaseerde behandelaanpak. In deze pitch wordt het literatuuronderzoek besproken naar de evidentie van een gefaseerde traumabehandeling en de daaruit voortkomende RCT bij Karakter.

Diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen met autisme spectrum stoornissen: een toolkit – Albert Boon

perse groepen betrokkenen (ouders, school-zorgcoördinatoren, huisartsen en behandelaars) is gevraagd naar hun praktijkkennis over het diagnosticeren en behandelen van allochtone kinderen met ASS. Op basis van deze informatie is een toolkit samengesteld die er hopelijk voor kan zorgen dat er meer allochtone kinderen met ASS de juiste behandeling krijgen.