Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Jeugd-ggz voor jongeren die met justitie in aanraking (dreigen te) komen

Deze website is recent vernieuwd. De komende maanden voegen we de inhoud van deze pagina toe. Tot die tijd verwijzen wij voor advies en informatie naar andere websites.

Links naar informatie over de Forensische Jeugdpsychiatrie

Steunpunt Forensische Zorg

Steunpunt voor ouders van kinderen die met politie en justitie in aanraking komen. Opgericht door Landelijke oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Op de website vindt u informatie over schoolverzuim, over wat er gebeurt als je kind wordt opgepakt en welke straffen hij kan krijgen. Geschreven vanuit het perspectief van ouders en het belang van het kind met een ontwikkelingsstoornis.
www.steunpuntforensischezorg.nl

Landelijke Oudervereniging Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Bij Balans vindt u informatie en steun.
www.balansdigitaal.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
www.autisme.nl

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.
www.jeugdzorgnederland.nl

Veilig thuisVeilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
www.vooreenveiligthuis.nl

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.
www.kinderbescherming.nl

Halt
Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Halt werkt ook aan preventie door voorlichtingen, interventies en projecten.
http://halt.nl/

Forensische Kinder- en jeugdpsychiatrie
Sommige instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn gespecialiseerd in de behandeling van Cliënten die naast een psychische stoornis grensoverschrijdend gedrag laten zien. Deze instellingen staan ook open voor vrijwillige behandeling.

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hier vindt u onder andere meer informatie over het adolescentenstrafrecht.
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/home/

Nederlands instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

NIFP is het kenniscentrum voor forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP cordineert, ondersteunt en beoordeelt de pro justitia rapportage.
www.nifpnet.nl

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd en opvoeding, werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsector. Beoordeelt onder andere algemene interventies.
www.nji.nl

Erkenningscommissie van Justitie

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt de effectiviteit van gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen, waaronder de interventies die in justitile instellingen (JJI en FJP) gebruikt mogen worden.
www.erkenningscommissie.nl

Informatiepunt van Stichting Kinderen Ouders Grootouders over jeugdzorg

KOG is een landelijke stichting door en voor: (groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind ouders van een weggelopen kind ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren www.stichtingkog.info

Jeugdreclassering

Een jeugdreclasseerder begeleidt een jongere na het plegen van een strafbaar feit. Begeleiding door jeugdreclassering kan door de rechter opgelegd worden en onderdeel zijn van een (voorwaardelijke) straf. Er zijn verschillende instellingen die jeugdreclassering verzorgen. Op deze website vindt u inhoudelijke informatie en adressen.
http://jeugdreclassering.jeugdzorgnederland.nl/

Defense for children

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN Kinderrechtenverdrag door middel van individuele rechtshulp, onderzoek, training en scholing en lobby en actie.
www.defenseforchildren.nl

Mediation

Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat na aangifte of tijdens een lopende strafzaak door de rechter kan worden opgelegd. Een onafhankelijke mediator bemiddelt tussen slachtoffers en verdachten om de zaak voor beiden tot een goede afloop te brengen.
www.mediationinstrafzaken.nl

Op deze pagina

    Array